Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólne

 

Komunikaty

Lista projektów wyłonionych w ramach etapu wojewódzkiego konkursu Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2019 przekazanych do kolejnego etapu do MRPiPS.

 

Wyniki_konkursu_Osłonowego_2019_-_etap_wojewódzki.pdf

 

 


 

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

edycja 2018

            Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2018. Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
            Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej w załączniku nr 1.

Z województwa warmińsko-mazurskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłanych zostało 10 wniosków, spośród których 5 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów. Lista projektów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego znajduje się poniżej, w załączniku nr 2.

Podmioty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, zobowiązane są do wypełnienia Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego, które należy przesłać w dwóch egzemplarzach, wraz z wymaganymi załącznikami, na adres Ministerstwa niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r.

            Szczegóły dotyczące wyników konkursu, w tym wzór Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz zasady dotyczące jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, w zakładce:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Programy/projekty / Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018.

Załącznik_Nr_-_1_Projekty_wybrane_do_dofinansowania_2018.pdf

Załącznik_Nr_2_Lista_projektów_z_województwa.docx

 


 

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2017. Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej w załączniku nr 1. Trzy pierwsze podmioty z listy zostaną dodatkowo uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Cztery kolejne podmioty otrzymają wyróżnienia niepieniężne.
Z województwa warmińsko-mazurskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłanych zostało 10 wniosków, spośród których 5 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów. Lista projektów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Programu Osłonowego znajduje się poniżej, w załączniku nr 2.
Podmioty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, zobowiązane są do wypełnienia Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego, które należy przesłać w dwóch egzemplarzach, wraz z wymaganymi załącznikami, na adres Ministerstwa niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Szczegóły dotyczące wyników konkursu, w tym wzór Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz zasady dotyczące jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, w zakładce:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Programy/projekty / Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017

Zał._1_Wyniki_kraj.pdf

Zał._2_Wyniki_-_woj._warmińsko-mazurskie.pdf

 


Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017


  Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie  art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego składa podmiot uprawniony (Gmina/Miasto, Powiat lub Województwo) wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.(liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w ww. Urzędzie Wojewódzkim.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_-_edycja__2017.pdf

Program_Oslonowy_-_edycja__2017.pdf

Zal._1_Formularz_wniosku_2017.docx

Zal._2_Kosztorys_projektu_2017.xlsx

Zal._3_Harmonogram_realizacji_projektu_2017.doc

Zal._4_Oswiadczenie.docx

Zal._5__Instrukcja_wypelniania_wniosku_2017.docx

 


 

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o ofercie znajdziecie Państwo w  załączniku


Wyniki  konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016. Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wykaz projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się poniżej w załączniku nr 1. Pięć pierwszych  podmiotów z listy  zostanie dodatkowo uhonorowanych  nagrodami pieniężnymi.  Trzy kolejne podmioty otrzymają wyróżnienie pieniężne.

Z województwa warmińsko-mazurskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłanych zostało 15 wniosków, spośród których 8 otrzyma dofinansowanie na realizację projektów. Lista projektów z województwa warmińsko-mazurskiego, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane  do wsparcia w ramach Programu Osłonowego znajduje się poniżej, w załączniku nr 2.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są do wypełnienia Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego, które należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ministerstwa niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2016 r.

Szczegóły dotyczące wyników konkursu, w tym wzór Porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz zasady dotyczące jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl, w zakładce:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Programy/projekty / Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016

 

Zał._1_Wyniki_-_kraj.pdf

Zał._2_Wyniki_-_woj._warmińsko-mazurskie.pdf


 

Lista wniosków przekazanych do MRPiPS, w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2016 r


 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” - Edycja 2016 r.

 


 

 OGŁOSZENIE JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 15 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


   „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”

 Rada Ministrów na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), Uchwałą Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r., ustanowiła „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”. Celem głównym ww. Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce poprzez realizację długofalowych działań w następujących obszarach:

- profilaktyka i edukacja społeczna,

- ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

- oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,

- podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obowiązek realizacji zaplanowanych w ww. obszarach działań nałożony został na wszystkie szczeble administracji publicznej. W Programie określono również skutki finansowe realizacji poszczególnych działań ze wskazaniem źródeł ich finansowania w kolejnych latach oraz zasady sprawozdawczości.

Załącznik: Krajowy_Program_Przeciwdziałania_Przemocy_w_Rodzinie_na_lata_2014-2020.pdf

 Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest Pani Ewa Korycka - p.o. kierownika Oddziału Zabezpieczenia Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

tel.: (89) 52 32 634

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

nr pokoju: 137

 

 

Akty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/akty-prawne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/

Informacje dotyczące monitorowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa

kierowanie_do_pr_kor-edu_2018.pdf

Liczba_NK-A_2018.pdf

sprawozdanie_KPPPwR_2018.xls

kierowanie_do_pr_kor-edu_2017.pdf

sprawozdanie_KPPPwR_2017.xls

Liczba_NK-A_2017.pdf

kierowanie_do_pr_kor-edu_2016.pdf

Liczba_NK-A_2016.pdf

Liczba_NK-A_2015.pdf

sprawozdanie_KPPPwR_2016.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2015.xls

Raport_pr_kor-edu_2010.doc

Raport_pr_kor-edu_2011.doc

Raport_pr_kor-edu_2012.doc

kierowanie_do_pr_kor-edu_2015.pdf

Liczba_NK-A_2012-2013.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2006.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2007.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2008.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2009.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2010.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2011.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2012.xls

sprawozdanie_KPPPwR_2013.xls

kierowanie_do_pr_kor-edu_2014.pdf

sprawozdanie_KPPPwR_2014.xls

Liczba_NK-A_2014.pdf

Raport_za_2013r_programy_SOW_ustawa_CAS.xls

 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/przemoc-i-uzaleznienia

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rrodzinie

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakłada włączenie wszystkich instytucji i służb społecznych w działania mające na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też, w celu wsparcia jednostek realizujących zadania w tym zakresie, w listopadzie 2009 r. zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powołany został Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako organ opiniodawczo-doradczy.

Jest to interdyscyplinarny zespół doradczy, złożony z przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą reprezentanci Policji - komendy wojewódzkiej i miejskiej, kuratorium oświaty, wojewódzkiego szpitala dziecięcego, prokuratury rejonowej, okręgowej izby lekarskiej, miejskiego zespołu profilaktyki i terapii uzależnień, sądu okręgowego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, urzędu marszałkowskiego, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Powołanie Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych w problem przemocy w rodzinie, pozwala na precyzyjne i skuteczne opracowanie niezbędnych procedur, zaleceń i materiałów instruktażowych dla osób realizujących w województwie warmińsko-mazurskim zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Zarządzenia_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_Zespół.pdf

Aktualny_skład_Zespołu.pdf

Zmiana_aktualnego_składu_Zespołu_8_02_19.pdf

Ramowe Programy Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/przemoc-i-uzaleznienia

 

Ramowe Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

http://portal.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/przemoc-i-uzaleznienia

 

Adresy Zespołów Interdyscyplinarnych

Adresy_ZI_2019.xls

Przewodniczący_ZI_2019.xls

Przydatne adresy

 http://przemoc.gov.pl/

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

 

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie 

 

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 Infolinia Ogolnopolskie Pogotowie NL

Materiały informacyjne

 

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-i-karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie---w-jezyku-polskim-rosyjskim-angielskim-niemieckim/

 

Telefony alarmowe

 

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/telefony-alarmowe-interwencyjne/

Wzory pism

 

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/wzory-pism-/


Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza_teleadresowa_org._pozarząd._2018_r.doc


Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Pliki do pobrania:

 informacja_nt._porozumienia

 porozumienie_o_współpracy_na_rzecz_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie

 karta_praw_osoby_dotknietej_przemoca_w_rodzinieInformator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

Informator został opracowany, we współpracy, przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja zawiera m.in. informacje dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym, rodzinnym, cywilnym oraz w zakresie pomocy społecznej. Do Informatora załączono wzory pism i wniosków procesowych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości

Załącznik: Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.pdf 

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

SOW_2019.pdfPodmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Załącznik: Baza_teleadresowa_podmiotów_2018_r.doc

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Materiały informacyjne

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/karty-informacyjnej-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie/ 

Żółta Kartka

 "Żółta Kartka" jest ulotką adresowaną do osób stosujących przemoc. Zawiera informacje o tym, czym jest przemoc w rodzinie i konsekwencjach prawnych grożących za jej stosowanie.

Ponadto podkreśla się w niej, że za przemoc ponosi odpowiedzialność wyłącznie osoba ją stosująca, a jednocześnie zawarto w niej zachętę do zmiany zachowania i udziału w programach skierowanych do osób stosujących przemoc wraz z listą miejsc świadczących tę formę pomocy.

Ulotkę "Żółta Kartka" opracował Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania na Rzecz Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Żółta_kartka.pdf

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Podmioty_realizujące_pr_kor_edu_2019.pdf


Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie


Podmioty_realizujące_pr_psychologiczno-terapeutyczne_2019.pdf


 

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”

Karta została opracowana, we współpracy, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Policji i stanowi materiał edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Załącznik: Karta inform. dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.pdf

 

Służby

Informator dla profesjonalistów. Wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informator_dla_Profesjonalistow.pdf

Informator_okladka.pdf

 

Pomoc dla służb – telefon Niebieska Linia

(22) 250-63-12
pomoc dla służb realizujących zadania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą

dostępna w środy od godz. 10:00 do 13:00

Dobre praktyki

Debata dotycząca problematyki przemocy w rodzinie w Działdowie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie i Komenda Powiatowa Policji w Działdowie zorganizowały w dniu 8.06.2018 r. debatę społeczną dotyczącą problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Uczestnikami debaty byli m.in. dyrektorzy i kierownicy oraz pracownicy socjalni i asystencji rodziny z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, a także przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele starostwa i urzędu miasta w Działdowie oraz Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z Olsztyna.

 debata_przemoc.docx


Przykład_dobrych_praktyk_2017.doc

Przykład_dobrych_praktyk_2016.docx

Przykład_dobrych_praktyk_2015.docx

Przykład_dobrych_praktyk_2014.docx

Przykład_dobrych_praktyk_2013.doc


Projekt "Olsztynek-gmina bez przemocy"

Projekt realizowany był w okresie marzec 2016 - listopad 2017 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Droga" w Olsztynku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu "Olsztynek-gmina bez przemocy" był wzrost aktywności mieszkańców gminy Olsztynek w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowany został program wspierający udział mieszkańców gminy w działaniach na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy.

 

Link do strony internetowej projektu:

http://stowarzyszenie-droga.wixsite.com/olsztynekbezprzemocy

 


Teledysk stworzony w ramach realizacji przez MOPS w Nidzicy projektu "STOP przemocy w rodzinie" finansowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej" Link zewnętrzny do filmu


Spot telewizyjny przygotowany przez uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy MOPS w Nidzicy w ramach realizacji projektu "STOP przemocy w rodzinie"

STOP przemocy w rodzinieEwaluacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Grunwald na lata 2012-2016 za 2014 rok

Służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie-baza danych

Załącznik:Baza_danych_osób_nadzorujących_lub_koordynujących_działanie_służb-2016.xls

Materiały instruktażowe, Procedury postępowania

„JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ W RODZINIE - pierwszy kontakt grupy roboczej z osobą"

     Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie jest niezwykle trudnym i wymagającym zadaniem. Osoby zajmujące się pomaganiem podczas kontaktu z osobą krzywdzoną mają do czynienia z różnymi emocjami. Zachowania osób dotkniętych przemocą wydają się często niezrozumiałe, czy wręcz irytujące. Zaburzenia natury psychicznej osób doświadczających przemocy powodują u nich nieumiejętność podejmowania decyzji, niekonsekwencje zachowań, problemy z określeniem swoich potrzeb. Tego typu zachowania mogą zniechęcić osobę pomagającą do dalszej pracy z osobą krzywdzoną. Dlatego niezwykle ważne jest określenie jak powinien wyglądać pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy, aby był skutecznym wstępem do dalszej pracy.
     Zaznacza się, że załączony materiał nie jest gotowym scenariuszem do rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Stanowi jedynie materiał pomocniczy, który może ułatwić wszechstronne rozpoznanie sytuacji osoby dotkniętej przemocą, warunkujące efektywne planowanie pomocy.
     Niedopuszczalne jest prowadzenie rozmowy ściśle według załączonego materiału. W oparciu o niego można przygotować plan rozmowy. Wykorzystanie pytań zawartych w załączniku powinno być uzależnione od indywidualnej sytuacji i stanu psychofizycznego osoby dotkniętej przemocą.
     Niezbędne jest, aby rozmowa z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie przeprowadzona została w przyjaznych warunkach, zapewniających swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności. Spotkanie powinno odbyć się w miejscu, które będzie sprzyjało atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby rozmowa odbywała się w oddzielnym pomieszczeniu, bez obawy, że ktoś niepożądany do niego wejdzie i zakłóci spotkanie.
     Niezwykle istotne jest, aby osoby wchodzące w skład grupy „pomagaczy", które mają przeprowadzić „pierwszy kontakt" z osobą doświadczającą przemocy, wcześniej ustaliły, tj. przed pierwszym spotkaniem z osobą krzywdzoną, która spośród nich odpowiadać będzie za prowadzenie rozmowy, tzn. pełnić będzie rolę tzw. „lidera". Jest to niezwykle ważna rola w trakcie spotkania, ponieważ to ta osoba otwiera i zamyka spotkanie, a także monitoruje przebieg rozmowy.

Osoby uczestniczące w rozmowie z osobą krzywdzoną powinny pamiętać, że:
Jest jej trudno mówić o swoich problemach.
W kontakcie z osobą dotkniętą przemocą należy prezentować postawę otwartą i przyjazną.
Pytania o potrzeby osoby krzywdzonej i jej punkt widzenia należy formułować z szacunkiem, w sposób nienarzucający i niewchodzący w słowo.
Nie można narzucać jej swoich rozwiązań.
Jedną z głównych zasad, której trzeba przestrzegać jest podmiotowe traktowanie osoby.

W rozmowie z osobą krzywdzoną ważne jest:
Wzmacnianie jej poczucia wartości, zwracanie uwagi na jej zasoby.
Podkreślanie chęci nawiązania z nią współpracy.
Parafrazowanie jej słów.

Etapy rozmowy:
I. Rozpoczęcie spotkania.
II. Analiza form doznawanej przemocy.
III. Oszacowanie stopnia nasilenia przemocy.
IV. Oszacowanie skutków stosowanej przemocy.
V. Ocena rezultatów poszukiwania pomocy przez ofiarę.
VI. Ocena potencjalnego zagrożenia życia.
VII. Określenie wspólnie z osobą jej potrzeb i opracowanie planu pomocy.
VIII. Zakończenie spotkania.

Rekomendacje_do_wykorzystania_materiału.doc

Rekomendacje_do_wykorzystania_materiału.pdf

Materiał_Jak_rozmawiać_z_osobą_dotkniętą_przemocą_-_I_kontakt_GR_z_osobą.doc

Materiał_Jak_rozmawiać_z_osobą_dotkniętą_przemocą_-_I_kontakt_GR_z_osobą.pdf

 procedura_niebieskie_karty.ppt

zespl_interdyscyplinarny.ppt

  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 

pliki do pobrania:

 PROCEDURA_POSTĘPOWANIA_INTERWENCYJNEGO.pdf

zał.1_procedura_odbierania_dzieci.pdf

zał_2_Druk_do_powołania_grupy_roboczej.doc

zał.3_zaproszenie_do_udziału_w_pr._kor-edu.doc

zał_3_Procedura_rekrutacji_do_programow_kor-ed.pdf

zał_4_protokół_z_zakończenia_procedury.doc

druk_nr_1.doc

druk_nr_1.pdf

druk_nr_2.doc

druk_nr_3.doc

druk_nr_4.doc

  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

pliki do pobrania:

Procedura_rekrutacji_do_programow_kor-ed.pdf

zał._1_zaproszenie_do_udziału_w_pr._kor-edu.doc

Zespoły_baza_danych.xls

  

Procedura postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  w rodzinie

pliki do pobrania

 informacja_nt._procedury

 procedura_odbierania_dzieci

 druk_nr_1    druk_nr_1

 druk_nr_2    druk_nr_2

 druk_nr_3    druk_nr_3

 druk_nr_4    druk_nr_4 

Raporty, sprawozdania

Raport za 2018 r. dotyczący czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Raport_dot._czynników_za_2018_r.pdf

 


Raport za 2017 rok dotyczący czynników sprzyjających i utrudniających udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Raport_dot._czynników_za_2017_rok.pdf


 

Czynniki sprzyjające i utrudniające udzielanie skutecznej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - raport 2016

Raport_dot._czynników_sprzyjających_i_utrudniających_udzielanie_skutecznej_pomocy_osobom_doznającym_przemocy_w_rodzinie_-_woj._warmińsko-mazurskie_-_2016.pdf

 


 

 Raport_dot._czynników_sprzyjających_i_utrudniających_udzielanie_skutecznej_pomocy_osobom_doznającym_przemocy_w_rodzinie_-_woj._warmińsko-mazurskie.pdf


Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim lata 2008 - 2011

  plik do pobrania  przeciwdziałanie_przemocy_w_rodzinie_woj_warm-maz_2008-2011

  

Raport z działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2008-2010

plik do pobrania  raport_z_działalności_sow

  

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych w województwie warmińsko-mazurskim w  latach 2008-2009


 przemoc_programy_korekcyjno-edukacyjne_w_zk_i_a_-_20082009Raport z prowadzonego nadzoru nad realizacją przez samorząd powiatowy programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie za lata 2009-2010

raport_programy_korekcyjno-_edukacyjnePrezentacja raportu na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

 prezentacjaKonferencje wojewódzkie

Prezentacja "Jak praktycznie przeprowadzić dobrą rozmowę z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie i osobą stosującą przemoc w rodzinie" z konferencji wojewódzkiej pt. "Profesjonalnie przeciw przemocy", która odbyła się 19 września 2017 roku.

Jak_praktycznie_przeprowadzić_dobrą_rozmowę.pdf

 


Prezentacje z Konferencji Wojewódzkiej pt.: „PRACA NAD ZMIANĄ OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE", która odbyła się 8 listopada 2016 roku

Prezentacja_-_powiat_Kętrzyn.pptx

Prezentacja_-_rola_kuratora_sądowego.ppt

prezentacja_Sprawcy_przemocy_w_izolacji.ppt


Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie

2 grudnia 2015 r. w sali 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja "Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie". Wzięli w niej udział przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z formami przemocy w rodzinie stosowanymi wobec dzieci oraz przybliżenie im oznak jej stosowania. Konferencja miała również na celu przedstawienie możliwości pomocy dzieciom – ofiarom przemocy w rodzinie, w tym praktycznego wykorzystania środków prawnych mających na celu ich ochronę.

W konferencji w charakterze prelegentów wystąpili:

- Bernadeta Jabłońska – certyfikowany specjalista terapii psychoseksualnej, biegły sądowy,

- Iwona Matysiak - Główny Specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Jolanta Jankowska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie,

- Dorota Anuszkiewicz - Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty,

- Michał Szostawicki - przedstawiciel Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,

- Monika Olszewska - pracownik socjalny GOPS w Grunwaldzie.

PRAWA_DZIECI_A_OBOWIĄZKI_NAUCZYCIELI_.pdf

 


Prezentacje z konferencji "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - zagadnienia praktyczne"

W dniu 27 czerwca 2012 r. w sali 52 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - zagadnienia praktyczne".

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami związanymi z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim.

Na konferencji przedstawiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2008-2011, realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2009-2010, omówiono procedurę postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz procedurę "Niebieskie Karty" wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Ponadto w czasie spotkania odbyły się prezentacje dobrych praktyk przedstawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, które w 2011 r. zrealizowało projekt "Czas na zmiany" w ramach Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, który w 2011 r. realizował w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ" projekt "STOP Przemocy w Rodzinie!" i w 2012 r. realizuje projekt "STOP Przemocy w Rodzinie II". Swoją działalność zaprezentował również Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zaprezentowanymi w trakcie konferencji.

pliki do pobrania:

realizacja_oddziaływań

mops_nidzica_stop_przemocy_w_rodzinie

sow_olsztyn

realizacja_krajowego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie_2008-2011

projekt_czas_na_zmiany_pcpr_węgorzewo

procedura_niebieskie_karty

zespół_interdyscyplinarny 

Wojewódzka Konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty prawne, profilaktyka, działania praktyczne” - prezentacje

Przedziwdziałanie_przemocy_w_rodzinie_-sęddzia_Anna_Maria_Wesołowska.pdf

Przemoc_w_rodzinie-Olsztyn-2014_-Michał_Lewoc.pdf

  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - prezentacje z konferencji "Przemoc w rodzinie - aspekty zjawiska, perspektywy przeciwdziałania"

W dniu 11 grudnia 2012 r. w sali 52 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. "Przemoc w rodzinie - aspekty zjawiska, perspektywy przeciwdziałania".Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli służb i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z informacjami nt. badań związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie i w kraju.

Na konferencji zaprezentowano tematy:

- "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bieżące działania, przyszłe perspektywy", o którym mówiła Pani Iwona Matysiak - starszy specjalista w  Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- "Oblicza przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce", o który przybliżyli: dr hab. Małgorzata Halicka profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz dr hab. Jerzy Halicki kierownik Zakładu
Andragogiki i Gerontologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

- "Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. Nowe narzędzia ustawowew świetle działań prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Orzecznictwo sądów powszechnych w 2011 r. oraz działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", który zaprezentował Pan Michał Lewoc - Sędzia Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zaprezentowanymi w trakcie konferencji.

pliki do pobrania:
J.Halicki_-_Olsztyn_2012.ppt

Lewoc_Przemoc_w_rodzinie-UW_Olsztyn.ppt

Matysiak_KRAJOWY_PROGRAM_PRZECIWDZIAŁANIA_PRZEMOCY_W_RODZINIE.ppt

 Materiały edukacyjne i publikacje

  Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedura interwencyjna w szkoleStanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 przemoc_stanowisko_parpa-finansowanie_programwZmiany w regulacji prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw


 przemoc_zmiany_w_regulacji_prawnejWytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące realizacji przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na opracowaniu i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wytyczne_Wojewody_do_pr._korekcyjno-edukacyjnych.pdf

Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące realizacji przez powiat zadania wynikającego z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie polegającego na opracowaniu i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wytyczne_do_programów_psychologiczno-terapeutycznych.pdf