Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Etyka w Urzędzie

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie funkcjonuje Zespół Doradców Etycznych, powołany zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 47 z 28.12.2017 r.


Do zadań zespołu należy m.in.:

- promowanie kultury uczciwości w tut. urzędzie,

- doradzanie pracownikom w sprawach dotyczących etyki i postępowania etycznego,

-udzielanie pomocy i wsparcia pracownikom W-MUW w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, w sprawach związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia korupcyjnego, a także mobbingu i dyskryminacji.


Członkami zespołu są:

- Pani Barbara Radzka – przewodnicząca, pok. 115, tel. 89 52 32 769,

- Pani Agnieszka Wilkowska-Klocek , pok. 8, tel. 89 52 32 437,

- Pan Mirosław Koczwara, pok. 316, tel. 89 52 32 779.

Jako członkowie Zespół Doradców Etycznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie chcielibyśmy służyć budowaniu uczciwej i przyjaznej administracji, a także kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy pracownikami tut. Urzędu jak również między pracownikami Urzędu, a jego klientami zewnętrznymi.

Jeżeli mają Państwo jako pracownicy tut. Urzędu wątpliwości w kwestiach podjęcia dodatkowego zatrudnienia, możliwości zaistnienia zjawiska mobbingu lub korupcji, czy granic zachowania neutralności politycznej zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

Jeżeli Państwo jako klienci podczas wizyty w tut. Urzędzie dostrzegliście, że pracownik podejmował działania o charakterze korupcyjnym lub jego zachowanie było rażąco niezgodne z Zasadami Etyki Służby Cywilnej, możecie zgłosić powyższe zdarzenie Doradcy Etycznemu funkcjonującemu w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Każde zgłoszenie zostanie szczegółowo wyjaśnione w celu zapewnienia najwyższych standardów etycznych wśród pracowników tut. Urzędu.


Zasady etyki korpusu służby cywilnej:

  1)  zasada godnego zachowania;

  2)  zasada służby publicznej;

  3)  zasada lojalności;

  4)  zasada neutralności politycznej;

  5)  zasada bezstronności;

  6)  zasada rzetelności.