Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Plik do pobrania:

Informacja_o_stanie_realizacji_wskaźników.doc


Plik do pobrania:

Wzór rozliczenia inwestycji

 


27 września 2018 została zatwierdzona Uaktualniona lista zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Uaktualniona_lista_WLID_2018.pdf

 


Poniżej wzory tablic informacyjnych, które zgodnie z wymogami programu oraz zawartymi umówami o dofinansowanie powinny zostać umieszczone przy odcinkach dróg objętych realizowanymi zadaniami. Numeracja plików jest zgodna z kolejnością zadań na liście zadań objętych dofinansowaniem.

01.pdf

02.pdf

03.pdf

04.pdf

05.pdf

06.pdf

07.pdf

08.pdf

09.pdf

10.pdf

11.pdf

12.pdf

13.pdf

14.pdf

15.pdf

16.pdf

17.pdf

18.pdf

19.pdf

20.pdf

21.pdf

22.pdf

23.pdf

24.pdf

25.pdf

26.pdf

27.pdf

 


 

 

wzór_wniosku_o_wypłatę_dotacji_WLID_2018.doc

 


Lista_zadań_zakwalifikowanych_ostatecznie_do_dofinansowania.pdf

 

"Uwaga: Zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11.04.2018r. (znak DPR-III.622.11.2018) dotacją z budżetu państwa mogą być objęte tylko wydatki z roku 2018, przy czym z dotacji celowej budżetu państwa brak jest możliwości refundacji wydatków, więc ewentualne wydatki poniesione już w 2018 r. przed podpisaniem umowy dotacji mogą stanowić wkład własny niezbędny do rozliczenia dotacji."

 

 


Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, działając w oparciu o art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2017 poz. 1376 z późn. zm.) oraz na podstawie pkt 8.2.1 załącznika do uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2018 r. zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Nabór trwa do 15 kwietnia 2018 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 kwietnia 2018 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek powinien określać zadanie własne jst. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych, będące w trakcie realizacji lub planowane do realizacji w 2018 r. oraz zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy,

2) tytuł zadania,

3) podmiot odpowiedzialny za realizację zadania,

4) wartość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w roku 2018,

5) wnioskowaną kwotę dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału 7.3,

6) opis zadania wraz z:

• uzasadnieniem realizacji zadania, w szczególności opisującym jego wpływ na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu lub związek z zadaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa (komplementarność z tymi działaniami),

• szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

• opisem źródeł finansowania zadania,

• wskazaniem wszystkich wskaźników i ich docelowych wartości realizowanych w ramach zadania spośród wskaźników wymienionych w rozdziale 6 w pkt 1-11, – 14 –

7) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym zabezpieczenie /posiadanie środków na realizację zadania,

8) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym dopełnienie wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji; oświadczenie to zawiera szczegółowe informacje o aktualnym zgłoszeniu, pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wymaganych przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwoleniach, uzgodnieniach, opiniach i ocenach, a także – o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej,

9) oświadczeniem jednostki samorządu terytorialnego o spełnianiu przez zadanie wymogów wymienionych w rozdziale 4.

 

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie: 5 mln zł.

Udział dotacji w kosztach realizacji zadania: 60%-80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

 

Maksymalna liczba zadań dla gmin: 1

Maksymalna liczba zadań dla powiatów i miast a prawach powiatu: 2

 

Dokumenty programowe oraz wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce dotyczącej programu.

 

Osoby do kontaktu:

Marcin Sikorski tel. (89) 52 32 467, Jolanta Warzycką tel. (89) 52 32 426, Violetta Gąsiorowska tel. (89) 52 32 471, pok. 310.

 


Załączniki:

Uchwała_Nr_53_RM_19.03.2018.pdf

Załącznik_do_uchwały_RM_Program_rzadowy_budowy_drog.pdf

 

Uwaga! Wzór wniosku o dofinansowanie został zaktualizowany

 

Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_zadania.doc

 

UWAGA: ważne informacje dotyczące realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

 

Jednocześnie, zgodnie z informacją przekazaną w dniu 04.04.2018 r. przypominamy, że koszty nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych (których umieszczenie będzie obowiązkiem beneficjenta - maksymalnie dwóch tablic) stanowią wydatki kwalifikowalne programu.

Pismo_MIiR.pdf

Pytania_do_Programu_z_regionów.doc