Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2011 ROKU

 

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmuje prowadzenie działalności w  zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok wynoszą 800.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań
w następujących obszarach pomocy społecznej:

1)      promocja i  organizacja wolontariatu,

2)      aktywizacja i  przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,

3)      kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem,

4)      wspieranie osób bezdomnych i ubogich.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 05 kwietnia 2011r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl - „OGŁOSZENIA O  KONKURSACH"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl - w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY").

 

Plik do pobrania : tekst_szczegółowy_Konkursy

                            rozporządzenie_w_sprawie_wzorów