Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

GŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE W 2011 R. REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA .....

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE W 2011 R. REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w roku 2011 udzieli dotacji celowych na  finansowe wsparcie nie więcej niż 40 projektów z zakresu organizacji i  funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną wytypowane do wsparcia ich realizacji.

W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000,000 zł.

Maksymalna kwota dotacji nie będzie wyższa niż 100 000 zł. Dotacja zostanie przyznana tym podmiotom, których projekty w postępowaniu konkursowym otrzymają najwyższą ocenę.

 

O dotacje mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy województw, a także podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, na wsparcie realizacji projektu związanego z rozwojem i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej różnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przy ocenie projektów opracowanych i zgłaszanych przez zainteresowane podmioty, których realizacja musi się zakończyć do dnia 31 grudnia 2011 r. brane będą przede wszystkim pod uwagę te projekty, które przyczyniają się do osiągania celów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Programie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" i przyczyniają się do  budowania lokalnej, kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, a nade wszystko ich realizacja sprzyjać będzie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ofertę sporządza się zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

W ofercie winna się znaleźć informacja o podmiocie zgłaszającym wniosek (gmina, powiat, regionalna jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, fundacja prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o  stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej).

Do oferty należy dołączyć odpowiednio:

1.      opinię marszałka województwa dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu regionalnym),

2.      opinię starosty dotyczącą planowanego przedsięwzięcia (w przypadku projektu o zasięgu powiatowym),

3.      opinię prezydenta, burmistrza, wójta dotyczącą planowanego przedsięwzięcia
(w przypadku-projektu o zasięgu gminnym),

4.      opinię wojewody dotyczącą planowanego przedsięwzięcia,

5.      informację o programie/strategii organizowania lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jeśli taki program, strategię przyjęto do  realizacji),

6.      odpowiedni fragment gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i/lub wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej, świadczący o woli władz lokalnych rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, której jednym z ogniw ma być przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu.

Przyznana dotacja nie może być wykorzystana do finansowania:

1.      wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na  podstawie umowy o pracę; wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem osób realizujących projekt w kwocie wyższej niż 50% dotacji;

2.      wydatków inwestycyjnych;

3.      organizacji wypoczynku;

4.      dożywiania;

5.      prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

6.      szkolenia kadry pomocy społecznej.

Jednym z  obowiązkowych załączników wymaganych przy ofercie projektu jest opinia Wojewody dotycząca projektowanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze termin przekazania dokumentów do Ministerstwa, prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o  wydanie przedmiotowej opinii Wojewody wraz z pełną dokumentacją projektu, najpóźniej do dnia 18 marca 2011 r. na adres: Wydział Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego ,  Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn lub osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej - pok. 139

 

Urzędy Wojewódzkie nie będą pośredniczyły w przekazywaniu ofert. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ich projektów będą przekazywać zaopiniowane oferty wraz z wymaganą dokumentacją bezpośrednio do Ministerstwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca  2011 r.

 

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane. Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w terminie do trzydziestu dni od dnia upływu terminu zgłaszania wniosków, przeanalizuje ich treść i, wykorzystując załączone kryteria, wybierze oferty podmiotów, którym rekomendować będzie przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu z zakresu organizacji i  funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podmiot składający ofertę, któremu Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotację na dofinansowanie projektu, zostanie powiadomiony do 31 maja br. o terminie i miejscu podpisania umowy.

Pliki do pobrania:wzór_oferty