Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BUDOWANIU LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE  JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W  BUDOWANIU LOKALNEGO SYSTEMU   OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ W ROKU 2011

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na  podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w dniu 3 marca 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

            W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

W ramach konkursu w 2011 r. będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej oraz środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie.

Dofinansowanie będzie dotyczyć projektów, których celem jest:

1)      tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych
i niezawodowych) oraz  całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, w tym między innymi szkolenie i dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych (do 80 % wynagrodzenia);

2)      wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych (zawodowych
i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego między innymi poprzez sfinansowanie: wyposażenia ich mieszkań w  niezbędny sprzęt, specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje rodziców zastępczych, zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców zastępczych i  osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

3)      wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej między innymi poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia (zakup wyposażenia mieszkań) oraz wsparcie finansowe szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia i podnoszących  kwalifikacje zawodowe. 

4)      powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie.

   

Zasady przyznawania dotacji:

 

1.   Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu art. 23 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także odpowiednio z zastosowaniem trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

2.   Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny podmiotu wnioskującego o realizację zadania. Dotacja nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

3.   Koszty zarządzania, nadzoru i rozliczania projektu nie mogą być pokrywane z dotacji.

 

 

Zasady składania ofert:

  1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  2. W ofercie należy wskazać paragraf dochodów, na który ma być przekazana dotacja.
  3. Oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 2011 r." do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy. Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 23 marca 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej - pok. 139.
  4. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, po dokonaniu wstępnej oceny, przekażą oferty wraz z dokumentacją oraz opinią Wojewody według przesłanego przez MPiPS wzoru oceny wstępnej, do MPiPS w terminie 21 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
  5. Oferty złożone w Urzędzie Wojewódzkim nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
  6. Przed upływem terminu składania ofert Departament Polityki Rodzinnej MPiPS udziela stosownych wyjaśnień dotyczących wymogów formalnych (poniedziałki i piątki w godz. 9:00-15:00) pod nr tel. (022) 55-10-169.
  7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
  8. Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

 

Wymagana dokumentacja:

 

1.  Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu).

2.  Opinia o ofercie wydana odpowiednio przez:

  Prosimy o niezałączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

 

Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty:

 

¾  oferty wstępnie ocenione przez Wojewodę i przesłane do MPiPS zostaną przekazane do rozpatrzenia Komisji ds. Opiniowania Ofert, powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,¾  Komisja ds. Opiniowania Ofert, na podstawie opinii wstępnej Wojewody, dokona ostatecznej analizy złożonych ofert pod kątem zgodności z kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, mając na uwadze wysokość środków przewidzianych w budżecie MPiPS na realizację tego zadania oraz wnioskowaną w ofercie wysokość dotacji, a następnie przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje, co  do wyboru ofert i wysokości dotacji,¾    kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie,¾    rozstrzygnięcie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursu nastąpi w terminie do  40 dni od dnia dostarczenia ostatnich ocenionych wstępnie przez Wojewodę ofert do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

¾    wyniki otwartego konkursu ofert, w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane do  Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, ¾    na  rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

   

Kryteria wyboru ofert

 

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

   

1. Kryteria oceny formalnej:

 

2. Kryteria merytoryczne:

 

 

Termin i warunki dofinansowania realizacji zadania

 

1.      Zadania mają być realizowane w 2011 roku.

2.      W  ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy; nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

3.      W  przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od  dnia ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

4.      Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

Podmiot, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany zakończyć zadanie w roku 2011 r. Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić, w terminie 30 dni po upływie wskazanego w harmonogramie terminu realizacji zadania, szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na  formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji na zasadach obowiązujących w ustawie o finansach publicznych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:wzór_ofert