Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE ....

 

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 ROKU

 

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w  zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok wynoszą 500.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

1)      aktywizacja i  przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych,

2)      kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem,

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 07 maja 2012r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl - „OGŁOSZENIA O  KONKURSACH", „POLITYKA SPOŁECZNA"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl - w zakładce „OGŁOSZENIA  I KOMUNIKATY").

 

więcej informacji w pliku  Konkursy

Rozporządzenie_w_sprawie_wzorów