Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Zaopatrzenia

Do zakresu działania oddziału bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia należy w szczególności:
1) analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa;
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współudział i prowadzenie akcji edukacyjnych;
3) sprawowanie, we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, nadzoru i kontroli nad działalnością straży gminnych (miejskich) na terenie województwa, w tym realizacja Programu Standaryzacji straży gminnych (miejskich);
4) monitorowanie i ocena organizowanych imprez masowych na terenie województwa, w tym przygotowywanie projektów rozporządzeń o ich zawieszeniu, a także prowadzenie postępowań zakazujących przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. bezpieczeństwa imprez masowych na terenie województwa;
6) prowadzenie postępowań dotyczących umieszczenia w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe, w tym projektów decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia na organizatora danej imprezy masowej obowiązku utrwalania przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej;
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego na wiosek przedsiębiorcy, w tym prowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie;
8) uzgadnianie tras uroczystości religijnych;
9) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, w tym planowanie i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych w budżecie Wojewody na działalność podmiotów ratownictwa wodnego w województwie;
10) organizowanie posiedzeń oraz prowadzenie dokumentacji Komisji do spraw oceny ofert złożonych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, ubiegające się o wsparcie tego zadania publicznego w formie dotacji celowych z budżetu państwa;
11) współpraca z organami oraz instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska, w tym prowadzenie monitoringu i analizy jakości powietrza w województwie;
12) identyfikacja zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i oddziaływaniem sił przyrody, a także formułowanie wynikających z nich wniosków w zakresie organizowania zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie województwa;
13) współdziałanie w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach hydrologiczno-meteorologicznych z IMGW;
14) monitorowanie zagrożeń pogodowych, w tym zagrożeń powodziowych i suszy na terenie województwa;
15) analiza planowania i wykorzystania środków finansowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego województwa, przeznaczonych na potrzeby zarządzania kryzysowego;
16) gromadzenie i przetwarzanie danych o siłach i środkach oraz ocena ich przydatności i dostępności w kontekście zagrożeń występujących na obszarze województwa oraz prowadzenie bazy danych sił i środków na potrzeby Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej;
17) opracowanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
18) opracowywanie zaleceń Wojewody do powiatowych/miejskich planów zarządzania kryzysowego w województwie;
19) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie powiatowych/miejskich planów zarządzania kryzysowego;
20) opracowywanie raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenie map ryzyka i map zagrożeń;
21) planowanie użycia pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do użycia w sytuacji kryzysowej na terenie województwa;
22) opracowywanie Planu Ewakuacji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie Planu Ewakuacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
23) planowanie udziału w Rządowym programie rezerw strategicznych w województwie;
24) współudział w tworzeniu planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszania zużycia paliw w województwie, w tym bieżąca aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i gospodarki, ochrony życia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze województwa;
25) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa, współpraca z posiadaczami samoistnymi oraz właścicielami obiektów, instalacji i urządzeń infrastruktury krytycznej na terenie województwa w zakresie ich ochrony;
26) organizowanie regionalnych forów ochrony infrastruktury krytycznej w województwie;
27) opiniowanie i przedkładanie do uzgodnienia Wojewodzie planów ochrony infrastruktury krytycznej, sporządzanych przez ich operatorów lub posiadaczy samoistnych;
28) współpraca z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów administracji publicznej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej i spraw obronnych;
29) udział w organizowaniu, realizacji i zabezpieczenie logistyczne wojewódzkich szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
30) współudział w organizowaniu procesu upowszechniania humanitarnej idei obrony cywilnej;
31) prowadzenie ewidencji zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych, ich skutków oraz nadzór nad procesem ich usuwania;
32) udział w procesie usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie dotyczącym strat w mieniu komunalnym i o charakterze mieszanym oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie;
33) przygotowywanie projektów umów Wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń klęskowych;
34) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli oceniających prawidłowość wykorzystania pomocy rządowej przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego w celu usunięcia szkód powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
35) organizowanie pracy i prowadzenie dokumentacji Wojewódzkiego Zespołu Doradczo-Kontrolnego ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
36) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa;
37) prowadzenie sprawozdawczości z działalności kontrolnej Wydziału;
38) opracowywanie analiz i prognoz rozwoju w przypadku wystąpienia niesprzyjających zjawisk meteorologicznych oraz zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji systemu informacji przestrzennej;
39) analiza zagrożeń powodziowych na terenie województwa oraz opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Województwa;
40) udział w corocznych przeglądach wałów i urządzeń hydrotechnicznych na terenie województwa oraz opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie informacji o stanie obiektów hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych;
41) analiza potrzeb w zakresie planowania i realizacji inwestycji o znaczeniu przeciwpowodziowym, w tym opiniowanie wniosków o pomoc w przedmiotowym zakresie oraz planowanie i realizacja zakupów sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych;
42) prowadzenie spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (z wyłączeniem Zapasowego Stanowiska Kierowania) na terenie województwa i współpraca w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego;
43) prowadzenie napraw, przechowywanie oraz uwierzytelnianie sprzętu OC, w oparciu o Wojewódzki warsztat OC, Wojewódzki Magazyn Sprzętu OC w Olsztynie i Elblągu oraz Pracownię Uwierzytelniania Przyrządów;
44) utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń i sprzętu (w tym sprzętu mobilnego) będących na wyposażeniu Wojewódzkich Magazynów Sprzętu OC;
45) zaopatrywanie w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz jego przechowywanie, utrzymanie i konserwacja;
46) obsługa i prowadzenie Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu OC Olsztynie i w Elblągu, które pełnią także rolę wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego;
47) prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w zakresie zadań Wydziału;
48) realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu OC w Olsztynie i Elblągu, Wojewódzkiego warsztatu OC oraz wojewódzkich formacji obrony cywilnej.

Oddział bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia realizuje zadania także z wykorzystaniem zasobów sprzętowych i osobowych Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej oraz zamiejscowego stanowiska pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu.