Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Aktualności w sprawach obywatelskich i cudzoziemców

Rezerwacja wizyt on-line do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców.

Rezerwacja wizyt on-line do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Rezerwacje online Cudzoziemiec

 

 

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r., w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostanie uruchomiona elektroniczna rezerwacja wizyty.

W sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców oraz wydawania zezwoleń na pracę będzie istniała możliwość rejestracji wizyty w Urzędzie zdalnie przez Internet. Wizyty będą umawiane na konkretny dzień i godzinę. O godzinie 00:00, 20-tego dnia każdego miesiąca będzie uruchamiana rejestracja na kolejny miesiąc. Klienci będą mieli możliwość rezerwacji wizyty w poniedziałki w godzinach 13-17, od wtorku do piątku w godzinach 12-15.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem ww. rozwiązań bieżąca obsługa klientów - w oparciu o tradycyjną kolejkę, po pobraniu biletu z kolejkomatu - będzie odbywać się w godzinach 9-13 (w poniedziałki), 8-12 (od wtorku do piątku).

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej, a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości drukowania dodatkowych biletów. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w ramach legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Rezerwacja wizyty nie oznacza złożenia wniosku.

Uwaga: W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez system rejestracji on-line przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć osobiście podczas bieżącej obsługi klientów w godzinach 9-13 – poniedziałek, 8-12 wtorek-piątek, jak również można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w holu głównym tut. urzędu lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Wnioski nie złożone osobiście są obarczone brakami formalnymi.

Link do rezerwacji wizyty on-line: „Rezerwacje cudzoziemcy”  zostanie uruchomiony po raz pierwszy 20.03.2019 r., o godzinie 00:00, na stronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wprowadzamy również możliwość umówienia tzw. wizyt rodzinnych/grupowych. W celu umówienia takiej wizyty należy skorzystać z wyżej podanego linku: „Rezerwacje cudzoziemcy”. Wizyty rodzinne będzie można rezerwować w dniach 15-18 każdego miesiąca na kolejny miesiąc. Liczba takich wizyt będzie ograniczona.

 UWAGA!

Zmiana terminu uruchomienia linku do rezerwacji wizyty on-line.

Strona „Rezerwacje cudzoziemcy" zostanie uruchomiona po raz pierwszy 25.03.2019 r., o godzinie 00:00.

Od następnego miesiąca zgodnie z "Zasadami rezerwacji wizyt", tj. 20 dni każdego miesiąca będzie uruchamiana rezerwacja wizyt na kolejny miesiąc.

 

 

Brexit

 brexit

Z dniem 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpi z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W związku z prawdopodobnym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE bez zawarcia odpowiedniej umowy, kwestie pobytu i zatrudnienia obywateli tego państwa w Polsce są przedmiotem projektu ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin oraz świadczeniach z zabezpieczenia społecznego. Przygotowywany projekt ustawy ma na celu m.in. uregulowanie zasad pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa, oraz członków ich rodzin, a także koordynację świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w okresie bezpośrednio następującym po wystąpieniu.

Szczegółowe informacje dot. projektu ustawy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale „Projekty aktów prawnych" na rok 2019 -  projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium RP.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zalegalizowało swój pobyt niespełna 150 obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin.

Szczegółowe informacje w sprawie przyjętych rozwiązań prawnych związanych z pobytem obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium RP w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podamy wkrótce.

 Czytaj więcej>>https://udsc.gov.pl/category/brexit/

E-dowody już od 4 marca 2019 r.


edowod

 

 

 

 

 

 

E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Przewiduje wydawanie od 4 marca 2019 r. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, proces wymiany dowodów osobistych będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej każdy posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie mógł go wymienić na e-dowód, nie czekając na upływ terminu ważności posiadanego dowodu, jeżeli będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Natomiast dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek ich posiadaczy.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywateli z e-administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód zachowa także wszystkie funkcje swojego poprzednika, gdyż będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Dlaczego warto wyrobić sobie e-dowód?

Ponieważ e-dowód otworzy przed jego posiadaczem nowe możliwości, a mianowicie:

1) uwierzytelnianie w e-usługach za pomocą „profilu osobistego”, zapewniającego wysoki poziom zaufania - za pomocą e-dowodu obywatel będzie mógł potwierdzać swoją tożsamość w usługach online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby mającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletniej, osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat i osoby, która po osiągnięciu pełnoletniości została częściowo ubezwłasnowolniona);

2) składanie „podpisu osobistego” - w nowym dowodzie będzie zamieszczony certyfikat umożliwiający jego posiadaczowi podpisywanie dokumentów elektronicznych zaawansowanym podpisem elektronicznym, równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zadecydować, czy chce zamieszczenia w dowodzie certyfikatu „podpisu osobistego”;

3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

E-dowód będzie pozwalał potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ponadto e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę jego posiadacza na lotniskach.

 

Wieczór z Paszportem w 2019 r.

Wieczór z Paszportem w 2019 r.:

9 stycznia 2019 r.

13 lutego 2019 r.

13 marca 2019 r.

10 kwietnia 2019 r.

8 maja 2019 r.

12 czerwca 2019 r.

10 lipca 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

11 września 2019 r.

9 października 2019 r.

13 listopada 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

 

 

Od 12 sierpnia 2018r. nowy formularz  wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1526) od 12.08.2018 r., obowiązują nowe formularze wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

wniosek_o_zaproszenie_obowiązuje_od_12.08.2018.pdf

 

Klauzula informacyjna Paszporty RODO

Klauzula_informacyjna_paszporty_RODO.pdf

 

Informacja o nowym numerze konta dla opłat skarbowych

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:


63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

 

 

Legalny pobyt, lepsze jutro projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

logo 

„Legalny pobyt, lepsze jutro”  nr projektu 9/7-2017/OG—FAMI Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.

 

W dniu 20.04.2017 r., Wojewoda Warmińsko-Mazurski złożył wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Decyzją Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych projekt pt. „Legalny pobyt, lepsze jutro” został zakwalifikowany do realizacji w pełnej wysokości tj. w kwocie 1 025 331,93 PLN, w tym 768 998,98 PLN dofinansowania ze środków FAMI.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług świadczonych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz poprawa standardu świadczonych usług.

Bezpośrednim celem jest dostosowanie warunków pracy Oddziału do uzasadnionych potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie jakości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skrócenie czasu dostępu do baz danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, poprzez.:

- remont, aranżację i wyposażenie nowoczesnego Biura Obsługi ds. Cudzoziemców wraz z poczekalnią dla klientów,

- remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców,

-   remont i wyposażenie archiwum podręcznego Oddziału,

2) doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich,

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt specjalistyczny (czytniki dokumentów, czytniki linii papilarnych, urządzenia do weryfikacji dokumentów) oraz sprzęt komputerowy (komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki A3, A4, drukarki etykiet, skanery sieciowe).

3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez:

-   utworzenie infolinii dla cudzoziemców,

- wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat)
i infokiosk.

W dniu 2 listopada 2017 r., pod numerem 89 52 32 612 została uruchomiona infolinia Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców.

Osoby obsługujące infolinię udzielają informacji nt. obowiązujących procedur, wymaganych dokumentów w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legalizacji pobytu, wpisu zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydawania kart pobytu,

Jednocześnie został wydzielony oddzielny numer telefonu dedykowany obywatelom Unii Europejskiej 89 82 32 271.

Zmiany w zakresie ewidencji ludności po 1 stycznia 2018 r

1. Uchylono przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego oraz wprowadzono możliwość meldunku elektronicznego (e-meldunek).

2. Wprowadzono nowe wzory druków meldunkowych.

3. Wydłużono okres zwolnienia z obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców
z dotychczasowych 14 dni do 30 dni.

4. Wprowadzono takie same zasady nadawania numeru PESEL obywatelom państw członkowskich UE jak obywatelom polskim.

5. Przy dokonaniu zameldowania na pobyt stały lub czasowy przez cudzoziemca, obywatela UE 
i członka rodziny obywatela UE zrezygnowano z konieczności przedkładania zaświadczeń wydanych przez wojewodę o zarejestrowaniu pobytu.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie www.obywatel.gov.pl


Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski

statystyka migracji

Nota Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej nr 2548/KD-N z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie kart migracyjnych wydawanych przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej

Nota.pdf

 

UWAGA! Informacja dotycząca przyjmowania i wydawania zaproszeń

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaproszenia w pok. 20 A B C D

 (po pobraniu z kolejkomatu numerka na przyjmowanie wniosków paszportowych)

 

Wydawanie zaproszeń w pok. 18

(po pobraniu z kolejkomatu numerka na wydawanie dokumentów paszportowych)

 

Poinformujemy Cię, że Twój paszport jest już gotowy do odbioru

Od 1 czerwca br. ułatwienia dla osób składających wniosek o nowy paszport. Każda osoba, która poda swój numer telefonu lub adres e-mail, zostanie poinformowana, że paszport jest gotowy do odbioru. Zmiany przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać trzeba przy składaniu wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowana osoba otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie:

Można podać zarówno numer telefonu i adres e-mail. Wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani.

 

Informacja dla posiadacza Karty Polaka

Informacja dla posiadacza Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.

wniosek_o_przyznanie_świadczenia_pieniężnego.pdf

Rezerwacja online CUDZOZIEMIEC

 

Rezerwacja wizyt on-line do Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

 

Rezerwacje online Cudzoziemiec

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r., w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców  Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostanie uruchomiona elektroniczna rezerwacja wizyty.

 

W sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców oraz wydawania zezwoleń na pracę będzie istniała możliwość rejestracji wizyty w Urzędzie zdalnie przez Internet. Wizyty będą umawiane na konkretny dzień i godzinę. O godzinie 00:00, 20-tego dnia każdego miesiąca będzie uruchamiana rejestracja na kolejny miesiąc. Klienci będą mieli możliwość rezerwacji wizyty w poniedziałki w godzinach 13-17, od wtorku do piątku w godzinach 8-12.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem ww. rozwiązań bieżąca obsługa klientów - w oparciu o tradycyjną kolejkę, po pobraniu biletu z kolejkomatu - będzie odbywać się w godzinach 9-13 (w poniedziałki), 8-12 (od wtorku do piątku).

 

Z uwagi na ogromne zainteresowanie legalizacją pobytu, prosimy nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku. System pozwala na rezerwowanie wizyt w określonej perspektywie czasowej, a pracownicy punktu obsługi nie mają możliwości drukowania dodatkowych biletów. W związku z tym, procedurę legalizacji pobytu należy rozpoczynać jak najszybciej.

 

Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w ramach legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Rezerwacja wizyty nie oznacza złożenia wniosku.

 

Uwaga: W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez system rejestracji on-line przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zalegalizowanie pobytu należy złożyć osobiście podczas bieżącej obsługi klientów w godzinach 9-13 – poniedziałek, 8-12 wtorek-piątek, jak również można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w holu głównym tut. urzędu lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. Wnioski nie złożone osobiście są obarczone brakami formalnymi.

 

Link do rezerwacji wizyty on-line: „Rezerwacje cudzoziemcy”  zostanie uruchomiony po raz pierwszy 20.03.2019 r., o godzinie 00:00, na stronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 

Wprowadzamy również możliwość umówienia tzw. wizyt rodzinnych/grupowych. W celu umówienia takiej wizyty należy skorzystać z wyżej podanego linku: „Rezerwacje cudzoziemcy”. Wizyty rodzinne będzie można rezerwować w dniach 15-18 każdego miesiąca na kolejny miesiąc. Liczba takich wizyt będzie ograniczona.

 

 UWAGA!

 

Zmiana terminu uruchomienia linku do rezerwacji wizyty on-line.

 

Strona „Rezerwacje cudzoziemcy" zostanie uruchomiona po raz pierwszy 25.03.2019 r., o godzinie 00:00.

 

Od następnego miesiąca zgodnie z "Zasadami rezerwacji wizyt", tj. 20 dni każdego miesiąca będzie uruchamiana rezerwacja wizyt na kolejny miesiąc.

 

 

Rezerwacja online paszporty - DLA OBYWATELA RP

 

 

POMIŃ KOLEJKĘ W ODDZIALE PASZPORTÓW W OLSZTYNIE

I

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET

 

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

 


 

     W celu zarezerwowania terminu wizyty należy z kalendarza wybrać dzień wizyty, a następnie godzinę oraz wpisać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) i potwierdzić wpis przepisując wyświetlony kod.

 

 

 

Rezerwację należy zakończyć przyciskiem: Zatwierdź wizytę

 

 

 

Wolne terminy oznaczone są kolorem zielonym,

 

natomiast zajęte kolorem czerwonym.

 

 

 

UWAGA - Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (jednej osoby).

 

 

 

 

 

WIZYTA

 

 

 

rezerwowana

 

on - line

 

pokój 18

 

stanowisko nr 3

 

(bez pobierania numerków z automatu biletowego)

 

 

 

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 

 

 

 

 rezerwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezygnacja z terminu wizyty

 

 

 

Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy

 


Cudzoziemcy, nowy wzór wniosku na pobyt czasowy

 

U W A G A !

Od 1 stycznia 2016 r., będzie obowiązywał nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

wniosk_o_udzielenie_cudzoziemcowi_zezwolenia_na_pobyt_czasowy.pdf

 

Karta Dużej Rodziny w Paszportach

rodzina

Od 1 stycznia 2015r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty.

 Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75% dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50%. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

 Opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny kształtują się następująco:

 

- do 13 roku życia opłata wynosi 15 zł

- od 13 do 25 roku życia dla osób uczących się opłata wynosi 35 zł*

 

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

*w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać na stronie

www.rodzina.gov.pl

 

Informacja dla wybierających się za granicę

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: www.msz.gov.pl w zakładce „Polak za granicą” można znaleźć szereg przydatnych informacji i wskazówek niezbędnych polskim turystom udającym się w podróż za granicę.

 

Zapoznanie się przed wyjazdem z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwoli zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć trudnych sytuacji podczas wyjazdów.

 

 

" Helsińska Fundacja Praw Człowieka"

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje obecnie kilka projektów, które zakładają pomoc cudzoziemcom w Polsce. Są to:

  1. 1)Projekt „Prawnicy dla Uchodźców V" - w jego ramach zapewniamy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy lub objętym ochroną międzynarodową. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Więcej informacji: http://programv.hfhr.pl/uchodzcy/

  1. 2)Projekt „Powroty. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów." - w tym projekcie udzielamy pomocy prawnej cudzoziemcom chcącym powrócić do kraju pochodzenia lub nieposiadającym zezwolenia na pobyt w Polsce. Jest on współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa.

Więcej informacji: http://powroty.hmr.pl/

  1. 3)Projekty „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów" oraz „Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym"- w ramach tych projektów świadczymy pomoc prawną i integracyjną cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy i posiadają perspektywę przedłużenia pobytu. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Więcej informacji:

http://programy.hflir.pl/dacrade/http://proa-amy.hflir.pl/uchodzcy/pro/po-stronie-dia1ogu-Dromowanie-integracii-w-spoleczenstwie-przyjmującym/

 

Prawnicy przyjmują cudzoziemców w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

-        telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,

-        e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-        za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.

  

„POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów” Informacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Dobrowolny powrót – informator dla powracających migrantów

 

Voluntary return – guide for returning migrants

 

العودة الطوعية-دليل للمهاجرين العائدين

 

Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương

 

Добровольное возвращение-пособие для возвращающихся мигрантов

 

Retour volontaire – guide pour les migrants de retour

 

 ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის