Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Procedura usuwania strat

Działania jednostek samorządu terytorialnego związane z wystąpieniem zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, generującego straty.

 

1. Samorząd (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) powinien mieć powołaną na stałe komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej (zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym mieniu mieszkalnym). Celem istnienia stałej komisji jest jej szybkie uruchomienie w momencie sytuacji kryzysowej, a nie tworzenia doraźnie po wystąpieniu zdarzenia. Osoby będące w komisji powinny wiedzieć, że w przypadku wystąpienia strat ich zadaniem będzie szacowanie zniszczeń, tak by nie dochodziło do sytuacji, iż proces ten będzie się przedłużał ze względu na nieznajomość przedmiotowego zadania. W komisji powinien się znaleźć specjalista z uprawnieniami budowlanymi.

 

2. Tuż po wystąpieniu zdarzenia, w tym przypadku generującego straty, każda j.s.t. ma obowiązek powiadomić bezpośrednio Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 264 Wojewody W-M z dnia z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

 

3. Po wystąpieniu zdarzenia j.s.t. ma 24 godziny na poinformowanie poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o rozmiarze strat ( tzn. ile miejscowości zostało poszkodowanych, ile budynków, bądź ile i jakich dróg wraz z kilometrażem). Wysokość strat zostanie podana po zakończeniu działań terenowych komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat.

 

4. Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usuwania skutków zdarzenia kryzysowego, jeżeli straty w mieniu samorządu wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

 

5. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.

 

6. Pomoc osobom prywatnym, które ucierpiały na skutek zdarzenia opiera się po pierwsze na przepisach pomocy społecznej, które określają udzielanie pomocy w formie zasiłków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb w kwocie do 6 tysięcy złotych. Po wystąpieniu zdarzenia komisje Ośrodków Pomocy Społecznej powinny w pierwszej kolejności trafić do poszkodowanych. Środki z zasiłków, są najszybciej przekazywaną formą pomocy finansowej.

 

7. Po wystąpieniu zdarzenia komisje j.s.t. przystępują do szacowania strat i sporządzania protokołów strat na każdy zniszczony obiekt oddzielnie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącymi usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

8. Straty powstałe w prywatnych budynkach mieszkalnych szacowane są przez właściwe komisje szczebla gminnego. Komisje szacują straty w tym przypadku, tylko w budownictwie mieszkaniowym (nie wlicza się w to wszelkich garaży, komórek, budynków gospodarczych). Udzielanie ewentualnej pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa osobom prywatnym, na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych budynków mieszkalnych jest decyzją należącą do Ministra Administracji i Cyfryzacji i zależną od skali zniszczeń jakie spowodował żywioł. Ministerstwo nie rozpatruje udzielania pomocy w pojedynczych przypadkach. Ewentualne zasiłki przyznawane są w kwotach do 20 tysięcy i do 100 tysięcy złotych.

 

9. Warunkiem otrzymania dotacji lub/i środków na straty w mieniu prywatnym jest złożenie wniosku do Wojewody zgłaszającego potrzeby finansowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz ze zbiorczym zestawieniem strat i kopiami protokołów szkód.

 

10. Po weryfikacji strat przez komisję wojewódzką, Wojewodasporządza zbiorcze zestawienie za teren województwa oraz występuje do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanie środków. Po wydaniu Promes przez Ministra na poszczególne zadania dotyczące mienia komunalnego, Wojewoda podpisuje umowy o dotacje z jednostkami samorządu terytorialnego. Ewentualne przyznanie środków na pokrycie strat w mieniu prywatnym jest realizowane w formie zasiłków celowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które na ten cel otrzymują środki z rezerwy celowej budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie (tel. 89-523-24-94) realizuje kwestie strat powstałych w mieniu komunalnym oraz straty budowlane w mieniu prywatnym. Kwestie zasiłków do 6 tysięcy złotych
i ewentualne przyznane zasiłki w wyższych kwotach realizuje Wydział Polityki Społecznej (tel. 89-523-22-59), natomiast wszelkie straty w rolnictwie (w tym w budownictwie rolniczym) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
(tel. 89-523-25-61).

 

Schemat_2013_-_uproszczona_procedura.pdf