Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE W 2013 R. REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektówbędących operacjonalizacją programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniamipsychicznymi". Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu

terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i 
ich rodzin.

W bieżącym roku na realizację konkursu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

W 2012 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 65 podmiotów. Zakłada się, iż w 2013 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji.

Więcej w plikach do pobrania:  

Ogłoszenie.pdf

program_oparcie_społeczne_dla_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi.pdf

wzór_oferty.doc