Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok wynoszą 200.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach pomocy społecznej:

Pozyskiwania i dystrybucji żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PEAD Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2013 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).


pliki do pobrania:

tekst_konkursów.doc

rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_i_umowy.doc