Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU "Powrót osób bezdomnych do społeczności”

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2013 rok wynoszą 350.000zł.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2013r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

 

pliki do pobrania:

Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności_szczegóły_konkursu.doc

rozporzadzenie_w_sprawie_wzoru_oferty_i_ramowego_wzoru.doc