Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Powrót osób bezdomnych do społeczności” II Edycja 2013 rok wynoszą 150.000zł.

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2013r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.olsztyn.uw.gov.pl  – „OGŁOSZENIA O KONKURSACH”, „POLITYKA SPOŁECZNA”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – w zakładce „OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY”).

 

tekst_konkursu_Powrót_osób_bezdomnych_do_społeczności_-_II_edycja_2013.pdf

 

rozporzadzenie_mpips_w_sprawie_wzorow.doc