Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2014 r.

Uprzejmie informujemy, żeMinister Pracy i Polityki Społecznej realizując zadania wynikające z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego składa podmiot uprawniony wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 14 marca 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Załączniki:

1. Ogłoszenie Program Osłonowy 2014.pdf Ogłoszenie_Program_Osłonowy_2014.pdf
2. PROGRAM OSLONOWY 2014.pdf PROGRAM_OSLONOWY_2014.pdf
3. Zal_Nr_1_Wniosek 2014.doc Zal_Nr_1_Wniosek_2014.doc
4. Zal_Nr_2_Karta oceny formalnej_2014.doc Zal_Nr_2_Karta_oceny_formalnej_2014.doc
5. Zal_Nr_3_Sprawozdanie 2014.doc Zal_Nr_3_Sprawozdanie_2014.doc