Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza otwarty konkurs projektów w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

 

Uprawnione do składania projektów są:

-  jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą przedszkola, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze,

-  organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność statutową w dziedzinie oświaty i wychowania.

 

Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) zawiera szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady finansowania i dofinansowania jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.

 

Projekty konkursowe powinny wpisywać się, w co najmniej jedno zadanie spośród rekomendowanych do realizacji w projektach na rok 2014 opublikowane na stronach: Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

Sprostowanie_do_ogłoszenia_o_konkursie.pdf

Sprostowanie_do_regulaminu.pdf

ogłoszenie_konkursu_Bezpieczna_i_przyjazna_szkoła.pdf

załącznik_nr_1_do_ogłoszenia_-_regulamin_konkursu_bezpieczna_i_przyjazna_szkoła.pdf

załącznik_nr_2_do_ogłoszenia-_rekomendowane_zadania.pdf

załącznik_nr_3_do_ogłoszenia_wzór_oferty_dla_jst.doc

Uchwała_Rady_Ministrów_z_8_lipca_2014r_w_sprawie_przyjęcia_Rządowego_programu_Bezpieczna_i_przyjazna_szkoła.pdf