Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI - EDYCJA 2015

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W 2015 ROKU

 

„POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI – EDYCJA 2015”

 

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok wynoszą 507.898,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

 

„Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2015”

 

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2015 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

tekst_konkursu_B_2015.doc

docxZałącznik_Nr_1_wzór_oferty.docx

docxZałącznik_Nr_2_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx

docxZałącznik_Nr_3_wzór_sprawozdania.docx