Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” - Edycja 2016r. (2)

30 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie  art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego składa podmiot uprawniony (Gmina/Miasto, Powiat lub Województwo) wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Załączniki:

 Program_Oslonowy_2016_r.pdf

Ogloszenie_o_Programie_Osłonowym_2016_r.pdf

 Zal._1_Formularz_wniosku_2016_r.doc

 Zal._1a_Kosztorys_projektu_2016_r.xls

 Zal._1b_Harmonogram_realizacji_projektu_2016_r.doc

 Zal._2_Oświadczenie_2016_r.doc

 Zal._3_Instrukcja_wypelniania_wniosku_2016_r.doc