Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (

28 kwietnia 2016

Sprawozdanie_z_Programu_wspólpracy_za_2015_rok.pdf