Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU (POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI)

11 maja 2016

(POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI)

 

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok wynoszą 100.000,00zł.

Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

 

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dystrybucja żywności pozyskanej w ramach FEAD.

 

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty oraz sprawozdania znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA” - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” – „KONKURSY”), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA”).

Tekst_PDŻ_z_akceptacją.pdf

Oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.rtf

Wzór_oferty.docx

Wzór_sprawozdania.docx