Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” -edycja 2017

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017, który odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2016 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy wypełnić zgodnie z odpowiednim wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 15 września 2016 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Do dnia 31 października 2016 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków.

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 15 listopada 2016 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Marcinem Sikorskim, p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 467, 5232 - 471, lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 426, pok. 310.