Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI ogłasza konkurs na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

29 sierpnia 2016

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs na stanowisko
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 

 1. 1.Do zadań wykonywanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnieustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446, z późn. zm.), należy w szczególności:

1)   realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2)   sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

3)   prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,

4)   wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych  w ustawie oraz w przepisach odrębnych,

5)   sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,

6)   organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

7)   opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów,

8)   upowszechnianie wiedzy o zabytkach,

9)   współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

 

2.Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być obywatele polscy:

 1. 1)posiadający przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż w tym zakresie,
 2. 2)posiadający doświadczenie w administracji,
 3. 3)posiadający doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu zespołem,
 4. 4)posiadający wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 5. 5)nie karani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

3.Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. 1)życiorys oraz uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie warmińsko-mazurskim,
 2. 2)kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 3. 3)aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. 4)kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie, żkandydat posiada obywatelstwo polskie,
 5. 5)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 6. 6)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychdysponowaniem środkami publicznymi,
 7. 7)oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 8. 8)oświadczenie, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określone w ustawie z dnia 21 sierpniar. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

 

 

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS”, w terminie do 9 września 2016 r., na adres:

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Organizacji i Kadr, pok. 122

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

 

 

Konkurs przeprowadzi zespół powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.