Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Informacja dla dłużników, komorników o zmianie numeru rachunku bankowego

Zgodnie z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz. 2260) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 2017 roku Funduszu Skarbu Państwa stają się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy uchylonej w art. 133 ww. ustawy przejmują wojewodowie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż do Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Olsztynie został złożony wniosek o zamknięcie rachunku

pomocniczego o numerze 02 1130 1189 0025 0126 7920 003.

 

Należności dotyczące likwidowanego Funduszu Skarbu Państwa należy wpłacać na rachunek dochodów budżetowych prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.