Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017

2 lutego 2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017

 


  Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie  art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego składa podmiot uprawniony (Gmina/Miasto, Powiat lub Województwo) wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.(liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w ww. Urzędzie Wojewódzkim.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_-_edycja__2017.pdf

Program_Oslonowy_-_edycja__2017.pdf

Zal._1_Formularz_wniosku_2017.docx

Zal._2_Kosztorys_projektu_2017.xlsx

Zal._3_Harmonogram_realizacji_projektu_2017.doc

Zal._4_Oswiadczenie.docx

Zal._5__Instrukcja_wypelniania_wniosku_2017.docx