Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

Sprawozdanie_z_PW_za_2016_rok.pdf