Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

ogloszenie.pdf

program.pdf

Zal._1a_Kosztorys_projektu_2018.xlsx

Zal._1b_Harmonogram_realizacji_projektu_2018.doc

Zal._1_Formularz_wniosku_2018.docx

Zal._2_Oswiadczenie.docx

Zal._3_Instrukcja.pdf