Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Ogólne zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie:

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) stosowne wnioski ZAWSZE składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Jeżeli jeden z członków rodziny przebywa za granicą wówczas organ właściwy (np. gmina) przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

Również w przypadku wyjazdu jednego z członków rodziny za granicę już po przyznaniu świadczenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować gminę (ośrodek pomocy społecznej).

WAŻNE !!!

Przepisy o koordynacji nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby wojewoda mógł stwierdzić czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, powinien zapoznać się z konkretną sprawą. Wraz z wnioskiem gmina lub ośrodek pomocy społecznej powinien zatem przekazać informacje dotyczące miejsca zamieszkania rodzica za granicą oraz dane jego pracodawcy. W tym celu opracowano formularz (oświadczenie), który zawiera wszystkie niezbędne informacje i najlepiej byłoby złożyć go razem z wnioskiem.

WAŻNE !!!

Im więcej informacji przekażesz podczas składania wniosku w organie właściwym, tym szybciej zostanie załatwiona Twoja sprawa.

W przypadku braku chociażby podstawowych danych, wojewoda nie ma możliwości ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wówczas właściwe organy mają obowiązek dalszego wypłacania świadczeń.