Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Procedura ubiegania się o świadczenia

W przypadku, gdy więcej niż jedno państwo powinno wypłacać świadczenia rodzinne, kolejność pierwszeństwa do wypłaty świadczeń jest następująca:

WAŻNE !!!

Nie możesz dowolnie wybierać, z którego państwa chcesz pobierać świadczenie.

Wojewoda rozpatrując Twoją sprawę ustali kraj pierwszeństwa  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o sytuację rodziny.

 

Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce.

Po otrzymaniu dokumentacji Wojewoda wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. Strona na każdym etapie postępowania ma możliwość zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony postępowania pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

Jeżeli to konieczne, tutejszy Urząd wzywa również do nadesłania w określonym terminie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, które otrzymał z organu gminy.

Uwaga!!! Kserokopie przedstawionych dokumentów winny być one  potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

W przypadku nie dostarczenia dokumentów w  wyznaczonym terminie wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po nadesłaniu dokumentów i ponownym przeanalizowaniu całości dokumentacji zgromadzonej w sprawie wojewoda wydaje, zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

Strona, która nie zgadza się z decyzją może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń za granicą.

W przypadku ustalenia przez Wojewodę,  że w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże Polska nie jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, to tutejszy Urząd:

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń rodzinnych za granicą, właściwa instytucja zagraniczna powinna przyznać pełną kwotę należnego tam zasiłku rodzinnego.

Wniosek złożony za granicą – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce.

W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, iż Polska jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych, instytucja ta przekazuje zagraniczny wniosek do rozpatrzenia przez Wojewodę. Wówczas tutejszy Urząd:

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów Wojewoda wydaje decyzje przyznające lub odmawiające prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, o treści których informuje instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

W przypadku nie dostarczenia polskich druków wniosków wraz z wymaganymi dokumentami wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym również powiadamia się instytucję zagraniczną.

Warto wiedzieć, że kraj mający pierwszeństwo wypłaca świadczenia w pełnej wysokości – po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie.

Drugie państwo wypłaca tzw. dodatek dyferencyjny, tj. różnicę między świadczeniami w dwóch zainteresowanych państwach, ale tylko wtedy, gdy kwota świadczeń w tym drugim państwie przewyższa kwotę świadczeń z państwa mającego pierwszeństwo. Taki dodatek dyferencyjny nie musi być jednak przyznawany z państwa, w którym osoba zamieszkuje i nie pracuje, np. z Niemiec, a jej dzieci pozostały w Polsce.