Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Umorzenia, raty świadczeń nienależnie pobranych

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych: „Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.”

W tym celu strona (osoba zobowiązana do zwrotu świadczeń) powinna złożyć odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem do organu, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym Wojewoda jest właściwy do rozpatrzenia złożonych wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

We wniosku należy wskazać o jaki rodzaj ulgi chce się ubiegać osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami: o umorzenie w całości bądź w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty.

W przypadku wniosku o rozłożenie na raty proszę wskazać ilość rat, która pozwoliłaby na spłatę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych proszę wskazać datę odroczenia terminu spłaty.

Do wniosku proszę dołączyć wypełnione oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej.

WAŻNE !!!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisane informacje (oryginały lub kserokopie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia netto, zaświadczeń z PUP, zaświadczeń od lekarza prowadzącego, bieżących rachunków, przelewów bankowych, orzeczenie o niepełnosprawności, oraz innych dokumentów obrazujących szczególną sytuację rodziny).

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku o umorzenie, rozłożenie raty lub odroczenie terminy płatności nie wstrzymuje naliczania ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ww. odsetki są naliczane do momentu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.