Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH" „KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

„AKTYWIZACJA I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OSÓB STARSZYCH"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 200.000,00zł. Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych"


Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Aktywizacja_i_przeciwdziałanie_marginalizacji_osób_starszych.pdf
Instrukcja_wypełniania_oferty-_aktywizacja.docx
Wzór_oferty_2018-aktywizacja.docx
Załącznik_nr_1_-_aktywizacja.xlsx
Załącznik_nr_2_-_aktywizacja.docx
Załącznik_nr_3-aktywizacja.xlsx
Załącznik_nr_4-_aktywizacja.docx
Załącznik_nr_5-aktywizacja.doc
Załącznik_nr_6-aktywizacja.doc
Zał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji-_aktywizacja.docx
Wzór_oferty_2018-aktywizacja.docx

 


„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

 

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

„KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 500.000,00zł. Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

„Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r.
Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

Kompleksowe_wsparcie_dla_osób_i_rodzin_w_trudnej_sytuacji_życiowej_w_tym_dotkniętych_dysfunkcją_i_kryzysem.pdf
Instrukcja_wypełniania_oferty-kompleksowe_wsparcie.docx
Wzór_oferty_2018-kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_1_-_kompleksowe_wsparcie.xlsx
Załącznik_nr_2_-_kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_3-kompleksowe_wsparcie.xlsx

Załącznik_nr_4-_kompleksowe_wsparcie.docx
Załącznik_nr_5-kompleksowe_wsparcie.doc
Załącznik_nr_6-kompleksowe_wsparcie.doc
Zał.7_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji.docx
Wzór_oferty_2018-kompleksowe_wsparcie.docx