Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

   Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa

   Od 2019 roku ustawa wprowadza nowe zadania dla wojewodów, w zakresie prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. Zatem fakt wpisu organizacji pozarządowej na listę znajdzie zastosowanie do otwartych konkursów ofert przeprowadzanych w 2019 r. na realizację zadań w 2020 r., a nie będzie wymagany w roku 2018. Ustawa nowelizacyjna reguluje warunki uzyskania odrębnych wpisów organizacji na listę w trzech zakresach - udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji. Wpis na listę, odmowa wpisu oraz wykreślenie organizacji z listy odbywać się będzie w drodze decyzji, po wcześniejszej weryfikacji organizacji, zgodnie z zapisami art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030; zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 1467). Wykreślenie z listy odbywać się będzie również po nadesłaniu przez starostę do wojewody informacji o zaniechaniu współpracy z daną organizacją i rozwiązaniu z nią umowy na świadczenie usług w danym powiecie.

   Listę organizacji wojewoda będzie udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o organizacjach pozarządowych wykreślonych z listy i dacie oraz przyczynach ich wykreślenia.

 

W CELU SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:

     Dokumenty, które potwierdzają posiadanie wymaganego doświadczenia, listę osób, z którymi Twoja organizacja zawarła umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

    Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez doradcę/doradców szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego – DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Wzór wniosku, w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa. Wzor_wniosku.docx

Pisemne zobowiązanie do realizacji zadania w sposób gwarantujący zachowanie (możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru takiego oświadczenia):

Uwaga: DO KAŻDEGO ZAKRESU WNIOSKU O WPIS NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW

 

Informacja o podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego

Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr DZP-VII-692-21/18, Minister Sprawiedliwości uznał Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS Nr 0000021621) za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wymienionej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny.

 

Darmowa pomoc prawna

Zapraszamy na stronę https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl poświęconą ogólnopolskiemu systemowi darmowej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294).

 

Kontakt

 

Wydział Prawny i Nadzoru

tel. 89 5232 257 lub 89 5 232 376

fax. 89 5232 522

ADRES DO KORESPONDENCJI

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.