Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

 

Kampania "Stop włamaniom do domów"

 


 

Wykaz projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
w województwie warmińsko-mazurskim w 2019r.

 


Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.

Przeczytaj więcej

 


Wykaz projektów zakwalifikowanych do II tury

 


W związku z informacją otrzymaną z MSWiA, przedłużono termin składania wniosków w ramach programu Razem bezpieczniej do realizacji w 2019r. do - 28 stycznia 2019r.!!!


     Kryteria oceny wniosków w ramach programu- Razem bezpieczniej - 2019r. !!


W związku z realizacją „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020", w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2019 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

     Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczne przejścia dla pieszych przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).
26 listopada 2018 roku Pan Minister Jarosław Zieliński, po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu , zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację "Razem bezpieczniej":

Poniżej przedstawiam przyjęty przez Zespół ds. Programu, podział środków z rezerwy budżetu państwa na realizację Programu:

 

     I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 4 projekty z każdego województwa w tym:

     II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania - 3.000.000 zł

Maksymalnie 12 projektów z każdego województwa w tym:

     III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży– łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa w tym:

     IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1.000.000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa w tym:

 

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych oraz projektów dot. celu priorytetowego 1a - budowa miasteczek ruchu drogowego

50.000zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych

25.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro", tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców)

    

Szczegóły dotyczące programu, w tym instrukcja do wypełnienia oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu, kryteria oceny oraz inne szczegóły dotyczące programu, zostały zamieszczone na stronie warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego (w banerze Razem bezpieczniej) oraz MSWiA – link 

     Jednocześnie uprzejmie informuję, że propozycje projektów (wersja papierowa w 2 egzemplarzach, wersja elektroniczna na płycie) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w terminie do 15 stycznia 2019r. (liczy się data wpłynięcia wniosku), a wersję elektroniczną (edytowalną) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do wniosku należy dołączyć ankietę (w zał. do pisma).

Do kontaktów roboczych w sprawie wszelkich spraw związanych z naborem oraz realizacja programu w 2019r. upoważniam koordynatora programu Pana Artura Słowika, tel.89-523-25-28.

 

Pliki do pobrania:

ANKIETA_wstepnej_oceny_projektu_zlozonego_w_ramach_Programu_2019.doc

Formularz_wniosku.pdf

LISTA_sprawdzajaca-oceny_wnioskow_o_dofinansowanie_proj_ramach_prog-2019.doc

Mechanizm_dofinansowania.pdf

Wniosek__o_dofinansowanie_2019_Razem_bezpieczniej_18-20.doc

 


     Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że MSWiA ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
      Jeżeli współpracujecie Państwo ze stowarzyszeniami, fundacjami, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie uprzejmie proszę o przekazanie informacji.
Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br.
      W związku z powyższym już teraz powiadamiam Państwa i bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród zaprzyjaźnionych organizacji w celu przystąpienia do udziału w Konkursie.
      Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii,  w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

 

Poniżej przybliżam cele i założenia konkursu:

1.      Konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do  organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.
2.      Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz  uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
3.      Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:
·       promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,
·       uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),
·     aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

4.      W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy).
5.      W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu.
6.      W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
7.      Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.
8.      Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.

W związku z powyższym pragnę gorąco zachęcić do obejrzenia strony Link poniżej oraz do udziału w Konkursie. Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią się do wzrostu wiedzy i  podniesienia bezpieczeństwa seniorów. Link z informacją o konkursie i regulaminem:

 
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html


Zestawienie zbiorcze projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018r.docx


Wykaz projektów zakwalifikowanych do II etapu w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

 


Szanowni Państwo

 

                 W związku z realizacją „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020", w zakresie zasadgłównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społecznościlokalnych uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2018 na realizacjęProgramu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000złotych.

            Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację programu „Razem bezpieczniej" w 2018 roku zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych w czterech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).

Celem głównym jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Poniżej przedstawiam przyjęty przez Zespół ds. Programu, podział środków z rezerwy budżetu państwa na realizację Programu:

 

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 1.000.000 zł.

Propozycja – maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

 1. 1)3 projekty na cel szczegółowy główny nr- łączna kwota dofinansowania – 700.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 2)1 projekt na cel priorytetowy 1a - Bezpieczeństwo rowerzystów - łączna kwota dofinansowania 150.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 3)2 mikroprojekty – łączna kwota dofinansowania 150.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł

 

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych łączna kwota dofinansowania 3.000.000 .

Propozycja – maks. 9 projektów z każdego województwa w tym:

 1. 1)5 projektów na cel szczegółowy główny nr- łączna kwota dofinansowania – 2.500.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 2)2 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nra – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym - łączna kwota dofinansowania – 350.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 3)2 mikroprojekty – 150.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

 

III. Cel szczegółowy nr 3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1.000.000 zł.

Propozycja – maks. 5 projekty z każdego województwa w tym:

 1. 1)2 projekty na cel szczegółowy główny nr- łączna kwota dofinansowania – 700.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 2)1 projekt na cel dodatkowy 3a – przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom podczas imprez sportowych o charakterze lokalnym – 150.000 zł/maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 3)2 mikroprojekty – 150.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

 

IV. Cel szczegółowy nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1.000.000 zł.

Propozycja – maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

 1. 1)2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 - łączna kwota dofinansowania – 600.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 2)1 projekt na cel dodatkowy 4a – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów 100.000 zł/maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 3)2 projekty na cel priorytetowy 4b – Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści
  i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość) – 200.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 4. 4)1 mikroprojekt- 100.000 zł/ maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

 

100.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów głównych,
50.000 zł – maksymalne dofinansowanie dla projektów priorytetowych,
25.000 zł
   – maksymalne dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 mieszkańców).

 

Szczegóły dotyczące programu, w tym instrukcja do wypełnienia oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu, kryteria oceny oraz inne szczegóły dotyczące programu, zostały zamieszczone na stronie warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz MSWiA – link

Jednocześnie uprzejmie informuję, że propozycje projektów (wersja papierowa w 2 egzemplarzach) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w terminie do 21 maja 2018r. (liczy się data wpłynięcia wniosku), wersję elektroniczną (edytowalną) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do wniosku należy dołączyć ankietę (w zał. do pisma).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowym obszarze upoważniam koordynatora programu Pana Artura Słowika, tel.89-523-25-28.

 

 

 

Z poważaniem

Z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Krzysztof KURIATA

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania:

Ankieta_wstęnej_oceny_projektu.doc

graficzny_schemat_-_mechanizm_dofinansowania_Rb_2018.pdf

Instrukcja_wypełniania_wniosku.pdf

Lista_sprawdzająca_dla_oceny_wniosku_2018.doc

Nabór_wniosków__Razem_bezpieczniej_2018r.doc

Wniosek_o_dofinansowanie_2018-2020.doc

Procedura_mechanizmu_dofinansowania_Programu_RB_-_2018_-_1.pdf

docxk.oceny_-_b.przejścia_dla_pieszych_cel.szcz.nr_2_-_główny_-2018_-_MIKROprojekt.docx

docxk.oceny_-_b.przejścia_dla_pieszych_cel.szcz.nr_2_-_główny_-_2018.docx

docxk.oceny_-_cel_dodatkowy_1a__-_bezpieczeństwo_rowerzystów.docx

docxk.oceny_-_cel_dodatkowy_2a_-_bezpieczeństwo_pieszych_w_rd.docx

docxk.oceny_-_cel_dodatkowy_3a_-_impr.sport.docx

docxk.oceny_-_cel_dodatkowy_4b_-_Przeciwdziałanie_agresji_nienawiść.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_1_główny_-_2018.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_1_główny_-_2018_-_MIKROprojekt.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_3_-_2018_-_MIKROprojekt.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_3_-_główny_-_2018.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_4_-_główny_-_2018.docx

docxk.oceny_-_cel_szczegółowy_nr_4_-_główny_-_2018_-MIKROprojekt.docx

docxkarta_oceny_-_Cel_dodatkowy_4a_-_seniorzy.docx

 

 

 

 

 

 


LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ DO REALIZACJI W 2017r.

Lista_rankingowa_projektów_w_ramach_programu_Razem_bezpieczniej_do_realizacji_w_2017r.docx

 


 

Wykaz_projektów_Razem_bezpieczniej_II_etap.doc

 

 


 

 

ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW DO REALIZACJI W 2017R. W RAMACH PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ - termin składania 10.02.2017r. (data wpływu).

 

Pismo_w_sprawie_naboru_wniosków_RB_w_2017.doc

InstrukcjaInstrukcja_wypełnienia_i_wzór_wniosku.doc

Ankieta_do_projektu.xls

Instrukcja_Programu_RB_-_do_wypełnienia_formularza_wniosku_2017.doc

Program_Rb_-__wniosek_2017.doc

karta_MIKROprojekt-_Cel_szczegółowy_nr_2.docx

karta_MIKROprojekt_-_Cel_szczegółowy_nr_2_-_dopalacze.docx

karta_MIKROprojekt_-_Cel_szczegółowy_nr_2_1_-_hejt.docx

karta_oceny_-_Cel_Szczegółowy_nr_1_-_2017.docx

karta_oceny_-_Cel_Szczegółowy_nr_1_-_2017_-_MIKROprojekt.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_2.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_2_1_-_hejt.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_2__-__dopalacze.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_3_MIKROprojekt.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_3.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_3a_-_seniorzy.docx

karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_3a_-_seniorzy_MIKROprojekt.docx

karta_oceny_-_przejścia_dla_pieszych_GŁÓWNY.docx

karta_oceny_-_przejścia_dla_pieszych_MIKROprojekt.docx

karta_oceny_-__Dzielnicowy_Cel_Szczegolowy_nr_1a_-_2017.docx

karta_oceny_-__Dzielnicowy_Cel_Szczegolowy_nr_1a_-_2017_-_MIKROprojekt.docx

 

 

Archiwum wiadomości - rok 2016

Wykaz projektów do realizacji w woj. warmińsko-mazurskim
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”

 

(realizacja w 2016r.)

   

Lp.

Nazwa projektu

bszar działania

Nazwa wnioskodawcy

Kwota dofinansowania (zł)

 1. 1.

Bezpieczeństwo Jezioran PRIORYTETEM lokalnych władz

 

(1)

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Urząd Miejski
w Jezioranach

75.000

 1. 2.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez doświetlenie przejść na ul. Wojska Polskiego
w Mrągowie

 

Urząd Miasta
Mrągowo

74.250

 1. 3.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk

(2)

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży

Urząd Gminy Ełk

50.492

 1. 4.

Dzieci w Gminie Nidzica przemocy mówią NIE

Urząd Miejski w Nidzicy

 

55.220

 1. 5. 

Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy” – edycja II

(3)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Urząd Miasta w Ełku

58.160

 1. 6. 

„DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”

(1a)

Dzielnicowy bliżej nas

Starostwo Powiatowe
w Gołdapi

41.335

Razem

354.457

 

 


Wykaz_projektów_zakwalifikowanych_do_II_etapu_-2016.doc

 

Pismo w sprawie naboru projektów
Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu
Uchwała w sprawie programu ,,Razem bezpieczniej"
Procedura mechanizmu dofinansowania projektów.
Istotne informacje w sprawie wniosków
karta_oceny_-_Cel_Szczegółowy_nr_1.docx
karta_oceny_-__Dzielnicowy_Cel_Szczegółowy_nr_1a.docx
karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_2.docx
karta_oceny_-_Cel_szczegółowy_nr_3.docx


Wyniki konkursku ,,Kibicuję bezpiecznie" I etap

Konkurs_I_etap_wyniki.doc

 


 

WYNIKI II ETAPU KONKURSU W RAMACH PROGRAMU ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ" DO REALIZACJI W 2015r

Lista_rankingowa_projektów_2015r.doc

 

 

Archiwum wiadomości - rok 2015

WYNIKI I ETAPU KONKURSU W RAMACH PROGRAMU ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ" DO REALIZACJI W 2015r.

Projekty_I_etap__2015.xls


 

Archiwum wiadomości - rok 2014

 

Nabór wniosków - w ramach programu ,,Razem bezpieczniej" do realizacji w 2015r. - Termin składania - do 01 grudnia 2014r. (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu WBiZK) 

 

Nabór_Wniosków_Razem_Bezpieczniej_do_realizacji_w_2015r.pdf

 

Razem_bezpieczniej-1.pdf

 

Wniosek_Razem_bezpieczniej_-_Nowy.doc

procedura_mechanizmu_dofinansowania.pdf

 


PILNE!!!! OSTATECZNE WYNIKI II ETAPU (KRAJOWEGO) KONKURSU W RAMACH PROGRAMU ,,RAZEM BEZPIECZNIEJ" DO REALIZACJI W 2014R.

Wykaz_projektów_zaakceptowanych_II_Etap.doc

 

Konkurs ,,Kibicuję bezpiecznie"

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania.

         Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania. Konkurs ma charakter ogólnopolski. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, a za trzecie – 20 tys. zł.

         Prace można przesyłać w terminie – do 04 kwietnia 2014r. na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem Konkurs ,,Kibicuję bezpiecznie”. Spośród nadesłanych projektów komisja konkursowa w urzędzie wojewódzkim wyłoni dwa najlepsze projekty, i w terminie do 18 kwietnia br. prześlę je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09 maja 2014r.

         Szczegółowe informacje zamieszczono w regulaminie konkursu.

Regulamin.pdf

 

Wykaz projektów zadań publicznych (I ETAP) do realizacji w 2014r.w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej” w województwie warmińsko-mazurskim.

 

plik do pobrania: Wykaz_projektów_zaakceptowanych_I_Etap.doc

 

 

slide=Ważne!! Nabór wniosków  -  w ramach programu ,,Razem bezpieczniej"  do realizacji w 2014r. - Termin składania - do 25 listopada 2013r. (decyduje data  wpływu wniosku do sekretariatu WBiZK ). }

Nabór_Wniosków_Razem_Bezpieczniej_2014r.doc

Razem_Bezpieczniej-1.pdf

Wniosek_Razem_Bezpieczniej_-_Nowy.doc

Zaproszenie_.pdf

INSTRUKCJA_Razem_Bezpieczniej_-_WNIOSEK-1.pdf

Procedura_Mechanizmu_Dofinansowania.pdf

 


Archiwum wiadomości - rok 2012

2013.10.16

 

Ważne!! Konkurs - ,,Kibicuję bezpiecznie" -  w ramach programu ,,Razem bezpieczniej"  - Termin składania - do 05 kwietnia 2013r.oraz ostateczne wyniki naboru wniosków do realizacji w 2013r. w ramach programu

 

KONKURS - ,,KIBICUJĘ BEZPIECZNIE”

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania. Konkurs ma charakter ogólnopolski. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty.

 

Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 70 tys. zł, za drugie miejsce – 50 tys. zł, a za trzecie – 30 tys. zł.

 

Prace można przesyłać w terminie – do 05 kwietnia 2013r. na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem Konkurs ,,Kibicuję bezpiecznie”.

 

Spośród nadesłanych projektów komisja konkursowa w urzędzie wojewódzkim wyłoni dwa najlepsze projekty, i w terminie do 19 kwietnia br. prześlę je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2013r.

 

    Szczegółowe informacje zamieszczono w regulaminie konkursu.

 

pliki do pobrania:

 

Regulamin_konkursu.pdf

Projekt_zaakceptowany_do_realizacji_w_2013r.doc

 

2012.12.18

Wykaz projektów zaakceptowanych w ramach programu ,,Razem bezpieczniej” do realizacji w 2013r. 
Etap I - Wojewódzki

plik do pobrania:Projekty_zatwierdzone_w_I_etapie_Wojewódzkim_-_2013r.doc


 

Ważne!! Nabór wniosków w ramach programu ,,Razem bezpieczniej" do realizacji w 2013r. - Termin składania - przedłużono do 10 grudnia 2012r.  Wnioski,  należy składać na drukach - w/g nowego wzoru. Wnioski, które już zostały  przesłane w/g  poprzedniego wzoru nie zostaną odrzucone.

pliki do pobrania:

Razem_bezpieczniej-1.pdf

Wniosek_Razem_bezpieczniej_-_Nowy.doc

 


Ważne!! Nabór wniosków w ramach programu ,,Razem bezpieczniej" do realizacji w 2013r. - Termin składania - do 22 listopada 2012r.    

pliki do pobrania:......

Konkurs_Projekt_RB_do_realizacji_w_2013.pdf

Wzór_wniosku.doc

 
 
 
 

Ważne!!!! Konkurs pn. ,,Bezpieczeństwo imprez sportowych"

Regulamin_BIS_2012


Ważne!! Wykaz zaakceptowanych wniosków w ramach programu
,,Razem bezpieczniej"
do realizacji w 2012r.

plik do pobrania  projekty__zaakceptowane___do_realizacji_w_2012


Propozycje projektów zadań publicznych, których realizacja w 2012r.
przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego,
efektywnie wesprze działania administracji rządowej
w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań ,,Razem Bezpieczniej" w województwie warmińsko-mazurskim.

plik do pobrania  plik


Ważne!! Nabór wniosków w ramach programu ,,Razem bezpieczniej" do realizacji w 2012r.

więcej informacji w pliku razem_bezpieczniej_wnioski

wzór wniosku plik do pobrania  wniosekKonkurs dla samorządów ,,Bezpieczeństwo Imprez Sportowych" - Rozstrzygnięty 

 Komunikat 20.50 Kb


Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań

 „Razem Bezpieczniej"

Decyzją ,,Zespołu Koordynującego" - wspierającego realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej" zostały zaakceptowane trzy projekty zadań publicznych do realizacji w 2011roku, w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej"

projekty 2011r 26.00 Kb

 
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań

 „Razem Bezpieczniej"

W dniu 14 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody do spraw rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej" w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

 

Do dalszego etapu zakwalifikowano następujące projekty:

 
Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po ocenie i ostatecznej weryfikacji przez ,,Zespół Koordynujący" -  działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

projekty_do_realizacji_w_2011r._zakwalifikowane_do_dalszego_etapu 36.81 Kb


Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej"
W dniu 05 marca 2010r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jerzy Miller zaakceptował dwa projekty zadań publicznych, zgłoszone z województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji w 2010r. w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej"
wnioski_rb_zaakceptowane_2010
 
 

 
 
Konkursy w ramach Programu Razem Bezpieczniej  
Regulamin Konkursu na projekt miasteczka ruchu drogowego pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego"
 regulamin.mrd

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Regulamin Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych".
regulamin.bis 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej"
W dniu 18 marca 2009r. Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Grzegorz Schetyna zaakceptował trzy projekty zadań publicznych zgłoszone z województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji

w 2009r. w ramach programu ,,Razem bezpieczniej"

I. Obszar działania - Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

1. Nazwa projektu: „FoPa" - Gmina Frombork - kwota dofinansowania - 67.380,00 zł

II. Obszar działania - Przemoc w rodzinie.

2. Nazwa projektu: Razem bezpieczniej - poznaj swojego dzielnicowego" - Stowarzyszenie Integracyjne „RAZEM" z Elbląga - kwota dofinansowania 19.345,00 zł

III. Obszar działania - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

3. Nazwa projektu: „Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej" - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie - kwota dofinansowania - 112.872,00 zł

Dofinansowanie na 2010 rok w ramach Programu
Wnioski o dofinansowanie projektów - do realizacji w 2009r.
projekt_wniosku - "Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej” PORADNIKI
1. Co zrobić,gdy jest się świadkiem przestępstwa lub wykroczenia
2. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
3. Zagrożenia
4. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
5. Tworzenie i funkcjonowanie Miasteczek Ruchu Drogowego
6. Zasady przekraczania granicy
7. Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz miejskich map bezpieczeństwa

 PROJEKTY  
1. Podsumowanie projektów RB w 2008r.

 
Projekty zadań publicznych realizowane w 2008r. 
Więcej informacji na temat Programu Razem Bezpieczniej na stronie ministerstwa: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”

Realizacja projektów zadań publicznych - Razem bezpieczniej.doc     

Realizacja Programu Razem Bezpieczniej

 Razem_bezpieczniej_w_liczbach