Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1 października 2015

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła rozpatrywanie zastrzeżeń do oceny wniesionych przez wnioskodawców w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku.

 

Komisja przyjęła ostateczną listę rankingową wniosków oraz ostateczną listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 listopada 2018

Ostateczna_lista_rankingowa_PRGiPID.pdf


Wstępna_Lista_wniosków_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_z_PRGiPID_w_2019_r.pdf


Sprostowanie do listy wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019-zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

 


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań przyjęła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej.

 

Jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z programem, przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do Listy wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 odrzuconych na etapie oceny formalnej w terminie do 3 listopada.

UWAGA - ze względu na to, że 3 listopada 2018 r. przypada w sobotę, osobiste składanie zastrzeżeń możliwe będzie do dnia 5 listopada 2018r. (poniedziałek) w godz. 7:30-15:30.

W przypadku zastrzeżeń przesłanych drogą pocztową data 3 listopada 2018 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Zastrzeżenia opatrzone późniejszą datą nadania nie zostaną rozpatrzone.

Zastrzeżenia przekazane po w/w terminie nie zostaną uwzględnione.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie (pok. 126) Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn

Lista_wniosków_PRGiPID_zakwalifik. i niezakwalifik. do_oceny_meryt.pdf


Informacja dla jednostek realizujących zadania w roku bieżącym: Zgodnie z pkt X Programu oraz §6 ust. 1 pkt 7) zawartych umów o udzielenie dotacji Beneficjenci są zobowiązani do zamieszczenia tablic informacyjnych na początku i na końcu zrealizowanego zadania. Zakres informacji , które powinny zostać zamieszczone na tablicy informacyjnej został ustalony przez Ministra właściwego do spraw transportu w 2017 r. i jest dostępny na niniejszej stronie www.

 Plik do pobrania (wzór rozliczenia inwestycji)


Dnia 29.08.2018 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 3 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 


UWAGA:

W związku z przyjęciem w dniu 26 lipca 2018 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, w załączeniu powyższy dokument.

 

Zmiana dotyczy rozszerzenia kryterium nr 3, wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej o możliwość przyznawania punktów przez komisje oceniające dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności do nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych.

 

W załączeniu zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury dokumenty wykonawcze obowiązujące dla PRGiPID 2016-2019 od najbliższego naboru, tj. na rok 2019.

 

xlsx1._Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_R-Wniosek.xlsx

xlsx2._Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_PRBWniosek.xlsx

docx3._Instrukcja_wypeniania_wniosku_o_dofinansowanie.docx

docx4._Zakres_informacji_na_tablicy_informacyjn.docx

docx5._Instrukcja_oceny_przez_Komisję_wniosków.docx

docx6._Karta_oceny_formalnej.docx

xlsx7._Karta_oceny_merytorycznejPRB.xlsx

xlsx8._Karta_oceny_merytorycznejR.xlsx

xlsx9._Zbiorcza_karta_oceny_merytorycznej.xlsx

docx10._Wzór_wstępnej_ostatecznej_listy_rankingowej.docx

docx11._Wzór_wstępnej_ostatecznej_Listy_ponadlimitowych_wniosków.docx

Rozpo_RM_zdn_26.07.2018_ws_udzielenia_dotacji_celowych_dla_jst.pdf

Nabór_wniosków_PRGiPID_edycja_2019_-_ocena.docx

 


 

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2019)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019, który odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2018 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wojewoda zezwala na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek (wnioski ponadlimitowe). Udzielenie dotacji i realizacja zadań ponadlimitowych nastąpi dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań limitowych z puli gminnej i powiatowej.  

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. transportu. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością , szczególnie
w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty do segregatora bądź skoroszytu. W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.

Należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki zgodnie z kolejnością wymienioną we wniosku.

W przypadku uznania , iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko
w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników ( umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych ) .

 

UWAGA: wnioskodawca może podczas wypełniania wniosku zmieniać format czcionki czy też dopasować daną rubrykę do tekstu , w celu wpisania wszelkich niezbędnych informacji, ale powinien to zrobić w taki sposób, aby zachować obowiązujący wzór wniosku – nie ma możliwości modyfikacji wzorów wniosku w zakresie dodawania kolumn , wierszy (poza wyjątkami wskazanymi w instrukcji wypełniania wniosku), czy tez samodzielnego scalania komórek.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 15 września 2018 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

UWAGA, ze względu na to, iż 15 września 2018 r. przypada w sobotę, osobiste składanie wniosków możliwe będzie do dnia 17 września 2018 r. (poniedziałek) w godz. 730-1530

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 17 września 2018 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 września 2018 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie formalnym upływa 3 listopada 2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - Izabela Sielicka-Werner tel. (89) 5232-330 (pokój 332), Marcin Sikorski tel. (89) 5232- 467, Jolanta Warzycka tel. (89) 5232 - 426, Violetta Gąsiorowska
tel. (89) 5232- 471 (pok. 310).

UWAGA: Dokumenty programowe jak i istotne zmiany w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wprowadzone w 2017 r. dostępne są w zakładce programowej na stronie Urzędu, BIP oraz właściwego ministerstwa tj. Ministerstwa Infrastruktury. Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z treścią wspomnianych dokumentów.

 

xlsxR-Wniosek_2018-__08_08.xlsx

xlsxPRB-Wniosek_2018_-__08_08.xlsx

docxInstrukcja_wypełniania_2018__08_08.docx

 


 

UWAGA: Wzór wniosku o wypłatę dotacji obowiązujący w roku 2017 pozostaje AKTUALNY w bieżącym roku - do pobrania poniżej

wzór_wniosku_o_wypłatę_dotacji_2018.doc

 


 

Dnia 08.06.2018 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 2 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności oraz rezygnacji z realizacji zadania przez Powiat Nidzicki, umieszczone zostały zadania Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Działdowskiego z Ostatecznej Listy Rankingowej.

Lista_zmieniona_nr_2.pdf


Dnia 16.05.2018 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 1 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności poprzetargowych znalazło się kolejnych sześć zadań z Ostatecznej Listy Rankingowej.

Lista_zmieniona_nr_1_do_programu_PRGiPID.pdf


     Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, 28 grudnia 2017 r.Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r.

Lista_wniosków_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_w_2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


15 grudnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 r.


UWAGA: Uchwała Rady Ministrów nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ustaliła limit środków na realizację Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego w  roku 2018 - na kwotę 47 770 211,00 zł, (analogicznie do roku 2017).

 

Uchwała nr 188 RM z 2017 r. zmieniająca PRGiPID.pdf

 


 

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła rozpatrywanie zastrzeżeń do oceny wniesionych przez wnioskodawców w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.

Komisja przyjęła ostateczną listę rankingową wniosków oraz ostateczną listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 listopada 2017

Ostateczna_lista_rankingowa_wniosków_o_dofinansowanie_w_2018_r.pdf

Ostateczna_lista_rankingowa_ponadlimitowych_wniosków_o_dofinansowanie_w_2018_r.pdf   

 


 Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.

 

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową wniosków oraz listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 listopada 2017 r.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do oceny merytorycznej w terminie do 20 listopada 2017 r. (zgodnie z harmonogramem programu).O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn (parter) osobiści w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku zastrzeżeń przesłanych pocztą data 20 listopada 2017 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki.

 

 Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2018 r.pdf

 
     Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.

Komisja przyjęła listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych formalnie, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26.10.2017 r.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2017 r. (zgodnie z harmonogramem programu).O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn (parter) osobiści w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku zastrzeżeń przesłanych pocztą data 3 listopada 2017 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki.

 

Lista_po_ocenie_formalnej_PRGiPID.pdf

Lista_wn._odrzuconych_po_ocenie_formalnej_PRGiPID.pdf

 


KOMUNIKAT
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

       W związku z pojawieniem się w całym kraju na rynku szkoleń dotyczących programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (m.in. wypełniania i oceny wniosków) informuję, że osoby szkolące realizują własne założenia (interpretacje) programu szkolenia, które nie gwarantują jednakowej oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych województwach. Informacje przekazane w trakcie tych szkoleń nie mają charakteru wiążącego dla Wojewody warmińsko-mazurskiego i Komisji powołanej przez Wojewodę.

 


Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2018)

UWAGA: Istotne zmiany w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  
Należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentów zamieszczonych poniżej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2018, który odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2017 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wojewoda zezwala na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek (wnioski ponadlimitowe). Udzielenie dotacji i realizacja zadań ponadlimitowych nastąpi dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań limitowych z puli gminnej i powiatowej.  

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. transportu. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością , szczególnie w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty do segregatora bądź skoroszytu. W celu usprawnienia pracy Komisji oceniającej proszę nie umieszczać poszczególnych załączników w koszulkach, a wniosek wydrukować jednostronnie.

Należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki zgodnie z kolejnością wymienioną we wniosku.

W przypadku uznania , iż konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko w przypadku, gdy mogą one mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku), stwierdzenia powinny być poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miarę możliwości udokumentowane. Dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania mogą być załączone do wniosku w formie załączników ( umieszczamy je na końcu, po załącznikach wymaganych ) .

UWAGA: wnioskodawca może podczas wypełniania wniosku zmieniać format czcionki czy też dopasować daną rubrykę do tekstu , w celu wpisanie wszelkich niezbędnych informacji, ale powinien to zrobić w taki sposób, aby zachować obowiązujący wzór wniosku – nie ma możliwości modyfikacji wzorów wniosku w zakresie dodawania kolumn , wierszy (poza wyjątkami wskazanymi w instrukcji wypełniania wniosku), czy tez samodzielnego scalania komórek.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 15 września 2017 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 15 września 2017 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 września 2017 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie formalnym upływa 3 listopada 2017 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Izabelą Sielicką-Werner tel. (89) 5232-330, pokój 332, p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 471, pok. 310.

Uchwała i Rozporządzenie mówiące o zmianach w programie oraz dokumenty programowe zatwierdzone 2 sierpnia 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa dostępne do pobrania poniżej lub ze strony Ministerstwa  http://mib.gov.pl/2 Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm

docxInstrukcja_oceny_2017__27_07.docx

docxInstrukcja_wypełniania_2017__27_07.docx

docxKarta_oceny_formalnej_2017_27_07.docx

xlsxKarta_oceny_merytorycznej-PRB_2017_-_27_07.xlsx

xlsxKarta_oceny_merytorycznej-R_2017__27_07.XLSX

docxLista_ponadlimitowe_2017_-__27_07.docx

docxLista_rankingowa_2017_-__27_07.docx

xlsxPRB-Wniosek_2017_-__27_07.xlsx

xlsxR-Wniosek_2017-__27_07.xlsx

pdfrozp._RM_-_dotacje.pdf

pdfuchw._nr_120_RM_z_2017_r._zm._Program_rozwoju_infrastruktury_drogowej_2016_2019.pdf

docxZakres_informacji_na_tablicę_informacyjną.docx

xlsZbiorcza_karta_oceny_merytorycznej_2017_27_07.xls

docxuszczegółowienie_zasad_naboru_przez_komisję_wojewódzką.docx

 


Dnia 30.11.2017 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 3 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacja zadań w 2017 r.

Rozliczenie końcowe inwestycji.xls

Lista_zmieniona_nr_3_PRGiPID.pdf  


 

Dnia 26.07.2017 Wojewoda zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zadań na rok 2017, objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W wyniku oszczędności poprzetargowych listę rozszerzono o kolejne zadanie z Ostatecznej listy rankingowej.

Lista_zmieniona_nr_2_PRGiPID.pdf

 


Obowiązujący w 2017 roku wzór wniosku o płatność.

wzór_wniosku_o_wypłatę_dotacji_zmieniony.doc


 

Dnia 16.05.2017 została zatwierdzona Lista zmieniona nr 1 zadań objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście w wyniku oszczędności poprzetargowych znalazło się kolejnych osiem zadań z Ostatecznej Listy Rankingowej.

pdfLista_zmieniona_nr_1_PRGiPID.pdf


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, oraz uchwałą nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającą wartości dofinansowania zadań w 2017 roku została zatwierdzona przez wojewodę Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Lista_zadań_dofinans._z_PRGiPID_w_2017_r.pdf

uchw._nr_159_RM_z_2016_r._zm._programu_infrastruktura_drogowa_2016-2019.pdf


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

zatwierdzona_Ost_Lista_rankingowa_PRGiPID_pismo_o_zm_środków.pdf

 

Jednocześnie pismem znak spr. DDP.5.4520.15.2016.MKB.1 z dnia 20.12.2016 r. została przekazana informacja o treści (...) Zgodnie z założeniami budżetu państwa na rok 2017, limit wydatków dla województwa warmińsko-mazurskiego pozostaje na poziomie analogicznym jak w roku 2016 i wynosi 47 770 211,00 zł. (...)

Aby zapoznać się z pełną treścią pisma należy otworzyć plik ostatecznej listy rankingowej o której mowa jak wyżej.

 


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2016 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 listopada br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastuktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn.

Wstępna_Lista_Rankingowa_2017.pdf

 


 

 Dnia 22 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku uzyskania dalszych oszczędności w programie zweryfikowano ostateczne kwoty dofinansowania zadań realizowanych w roku 2016.

Lista_zmieniona_nr_3.pdf

 


 

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017)

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017, który odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2016 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy wypełnić zgodnie
z odpowiednim wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl/2-Programrozwojudroggminnychipowiatowych.htm

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 1 do 15 września 2016 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530  lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

 

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 15 września 2016 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Do dnia 31 października 2016 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków.

 

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 15 listopada 2016 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa - p. Marcinem Sikorskim, p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 467, 5232 - 471, lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 426, pok. 310.

 

 

 

 

Dnia 14 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził  Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku uzyskania dalszych oszczędności w programie przyjęto do dofinansowania kolejne wnioski z ostatecznej listy rankingowej.

warmińsko-mazurskie_lista_zmieniona_nr_2.pdf


Zatwierdzone 20 czerwca 2016 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa dokumenty programowe

 Decyzja_Ministra_Infrastruktury_i_Budownictwa_zatwierdzająca_dokumenty.pdf

Instrukcja_oceny_przez_Komisję_-_2016_r_.pdf

Instrukcja_wypełniania_wniosku_-_2016_r_.pdf

lista_rankingowa.docx

wzór_karty_oceny_formalnej-2016.doc

ZBIORCZA_KARTA_OCENY_MERYTORYCZNEJ.ods

Karta_oceny_merytorycznej-R.xlsx

Karta_oceny_merytorycznej_PRB.xlsx

PRB-Wniosek_2016.xls

R-Wniosek_2016.xls

ZBIORCZA_KARTA_OCENY_MERYTORYCZNEJ.xls

 

 


LISTA ZMIENIONA NR 1 ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ W 2016 R. W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"

Dnia 28 kwietnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Zatwierdził  Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.   W wyniku zakończonych przez beneficjentów Programu postępowań przetargowych powstały oszczędności z uzyskania niższych kwot po przetargach, od kwot pierwotnie wnioskowanych i zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. Wskutek powyższego przyjęto do dofinansowania kolejne wnioski z listy rankingowej.

warmińsko-mazurskie_lista_zmieniona_nr_1.pdf


 

Dnia 22 stycznia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził  Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zgodnie z wymogami programu rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do dnia 31 marca. 2016 r. W przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (pkt X programu).

W sprawach związanych z realizacją Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy kontaktować się z pracownikami Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa tutejszego urzędu.

 

Lista_zadań_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_w_2016.pdf

 


 

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 19 stycznia zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach  "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Ostateczna_lista_rankingowa_wniosków_PRGiPID_na_2016r.pdf

 

 

 


Zarządzenie_w_sprawie_powołania_Wojewódzkiej_Komisji_oceny_wniosków.pdf

Zarządzenie_zm._powołanie_Wojódzkiej_Komisji_oceny_wniosków.pdf


Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 grudnia br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn.

Wstępna_lista_rankingowa_wniosków_PRGiPID_na_2016_r.pdf


 

Nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
(edycja 2016)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016, który odbędzie się w terminie od 1 do 30 października 2015 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016) należy wypełnić zgodnie
z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania
z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/drogi/finansowanie-drog-samorzadowych/nabor-wnioskow-na-2016-rok/

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 należy składać w sekretariacie (pok. 360, III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie
od 1 do 30 października 2015 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 30 października 2015 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich. Wnioski przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.
W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową data 30 października 2015 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Do dnia 30 listopada 2015 roku ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków spełniających wymogi formalne wraz z oceną merytoryczną przeprowadzoną przez Komisję Wojewódzką ds. oceny wniosków.

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do Listy rankingowej upływa 15 grudnia 2015 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Violettą Gąsiorowską tel. (89) 5232- 467, 5232 - 471, pok. 310.

Pliki do pobrania:

wzór_wniosku_o_wypłatę_dotacji.doc

INSTRUKCJA_OCENY_PRZEZ_KOMISJĘ.pdf

instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf

Pismo_z_Ministerstwa_z_29.10.2015_r._-_inf_o_zatw_i_DOK_Programowe.pdf

Rozp_z_8.09.2015_Dz.U._z_23.09.2015_poz_1451.pdf

Uchwała_154_2015_Program_PRGiPID_2016_2019.pdf

lista_rankingowa.docx

wniosek_o_dofinansowanie.xls - aktualizacja 06.10.2015

wzór_Karta_oceny_merytorycznej_zbiorcza.doc

wzór_karty_oceny_formalnej.doc

wzór_karty_oceny_merytorycznej-.doc

Zarządzenie_Nr_302_Wojewody_Warmińsko-Mazurskiego_z_dnia_8_października_2015.pdf